Vistes les moltes preguntes que susciten el mal estat de les nostres platges i altres temes relacionats amb els temporals, com la canalització de les aigües pluvials durant els mateixos, des de Compromís hem volgut fer les preguntes pertinents al Govern d’Espanya, a través del nostre Senador Carles Mulet García. Vos deixem una relació dels diferents documents amb les nostres preguntes i les corresponents respostes.

TEMA: protecció i recuperació de les nostres costes –>Expediente 684/029627: PREGUNTA y RESPUESTA

TEMA: Passeig Marítim Platja Carregador i Platja Romana –> Expediente 684/029628: PREGUNTA y RESPUESTA

TEMA: Estudi, projecte i execució canalització d’aigües pluvials –> Expediente 684-029630: PREGUNTA y RESPUESTA

Quant al temporal FILOMENA, el nostre Senador, va fer les mateixes preguntes referides a cinc de les nostres platges (podeu clicar en cadascun dels noms d’aquestes per a veure la pregunta concreta). Les preguntes:

  • Ha quantificat els efectes del temporal Filomena a la PLATJA DELS FONTS/CARREGADOR/ROMANA/DEL MORO/MANYETES, del municipi d’Alcalà de Xivert?
  • Té aquesta platja en concret pendents actuacions després de les destrosses de temporals passats com el Gloria o altres?
  • Quines actuacions a curt, mitjà i llarg termini té el Govern per a assegurar la supervivència d’aquesta platja amenaçada pel canvi climàtic que comporta temporals cada vegada més virulents i l’increment del nivell de la mar?
  • Quantes de les actuacions pels danys dels anteriors temporals en aquesta
    platja es van executar i quin cost van tindre? Han resistit al temporal Filomena?

I aquesta és la resposta del Govern d’Espanya a les nostres preguntes: RESPOSTA DEL GOVERN D’ESPANYA

Òbviament no són respostes satisfactòries i ens suggereixen moltes preguntes, com per exemple: el nostre Ajuntament, ha presentat els informes pertinents en les administracions corresponents perquè des del Govern tinguen en compte les nostres platges a l’hora de repartir els diners? Esperem que així siga i en cas afirmatiu, per què el Govern d’Espanya no considera important les destrosses que hem patit? Quan i qui repararà les nostres platges?


CAS

Vistas las muchas preguntas que suscitan el mal estado de nuestras playas y otros temas relacionados con los temporales, como la canalización de las aguas pluviales durante los mismos, desde Compromís hemos querido hacer las preguntas pertinentes al Gobierno de España, a través de nuestro Senador Carles Mulet García. Os dejamos una relación de los diferentes documentos con nuestras preguntas y las correspondientes respuestas.

VER EL LISTADO DE ARRIBA EN VALENCIANO (LOS DOCUMENTOS DEL SENADO VIENEN EN CASTELLANO).

En cuanto al temporal FILOMENA, nuestro Senador, hizo las mismas preguntas referidas a cinco de nuestras playas (podéis clicar en cada uno de los nombres de éstas para ver la pregunta concreta -en el texto valenciano-).

1- ¿Ha cuantificado los efectos del temporal Filomena en la playa PLATJA DE LES FONTS /CARREGADOR /ROMANA /MORO /MANYETES, del municipio de Alcalà de Xivert ?

2- ¿Tiene esta playa en concreto pendientes actuaciones después de las destrozas
de temporales pasados como el Gloria u otros?

3- ¿Qué actuaciones a corto, medio y largo plazo tiene el Gobierno para asegurar la supervivencia de esta playa amenazada por el cambio climático que comporta
temporales cada vez más virulentos y el incremento del nivel del mar?

4- ¿Cuántas de las actuaciones por los daños de los anteriores temporales en esta playa se ejecutaron y qué coste tuvieron?

5- ¿Han resistido al temporal Filomena?

Y esta es la respuesta del Gobierno de España a nuestras preguntas: RESPUESTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Obviamente no son respuestas satisfactorias y nos sugieren muchas preguntas, como por ejemplo ¿nuestro Ayuntamiento ha presentado los informes pertinentes en las administraciones correspondientes para que desde el Gobierno tengan en cuenta nuestras playas a la hora de repartir el dinero? Esperamos que así sea y en caso afirmativo ¿por qué el Gobierno de España no considera importante los destrozos que hemos sufrido? ¿Cuándo y quién va a reparar nuestras playas?

ENG

Given the many questions raised by the poor state of our beaches and other issues related to storms, such as the channelling of rainwater during storms, from Compromís we wanted to ask the relevant questions to the Government of Spain, through our Senator Carles Mulet García. We leave you a list of the different documents with our questions and the corresponding answers.

SEE THE LIST ABOVE IN VALENCIA.(THE DOCUMENTS OF THE SENATE ARE IN SPANISH).

Regarding the storm FILOMENA, our Senator, asked the same questions referring to five of our beaches (you can click on each of the names of these to see the specific question -in the Valencian text-).

1- Have you quantified the effects of the Filomena storm on the beach PLATJA DE LES FONTS /CARREGADOR /ROMANA /MORO /MANYETES, in the municipality of Alcalà de Xivert?

2- Is there any action pending on this particular beach after the damage caused by past storms such as Gloria or
by past storms such as Gloria or others?

3- What short-, medium- and long-term measures does the Government intend to take to ensure the survival of this beach, which is threatened by climate change, which is leading to increasingly violent and violent storms?
increasingly virulent storms and rising sea levels?

4- How many of the measures taken to repair the damage caused by previous storms on this beach have been carried out and what was the cost

5- Has the beach withstood the Filomena storm?

And this is the Spanish Government’s response to our questions: SPANISH GOVERNMENT ANSWER (SPANISH)

Obviously they are not satisfactory answers and suggest many questions, such as for example, has our Town Hall presented the relevant reports to the corresponding administrations so that the Government takes our beaches into account when it comes to distributing the money? We hope so, and if so, why does the Spanish Government not consider the damage we have suffered to be important? When and by whom are our beaches going to be repaired?