El mes d’octubre passat, la nostra portaveu, Maria Sorlí, va comunicar a l’equip de govern, per registre d’entrada una sèrie de propostes per a ser valorades i aplicades, si així ho decidiren, en relació al nou projecte del Parc del Ferrocarril. Un projecte que, Compromís, ja portava en el seu programa electoral. Pots llegir el document clicant en el botó. Està en valencià, castellà i anglés.

El pasado mes de octubre, nuestra portavoz, Maria Sorlí, comunicó al equipo de gobierno, por registro de entrada una serie de propuestas para ser valoradas y aplicadas, si así lo decidiesen, en relación al nuevo proyecto del Parque del Ferrocarril. Un proyecto que, Compromís, ya llevaba en su programa electoral. Puedes leer el documento clicando en el botón. Está en valenciano, castellano e inglés.

Last October, our spokeswoman, Maria Sorlí, communicated to the government team, through the entry register, a series of proposals to be evaluated and applied, if they so decided, in relation to the new project of the Railway Park. A project that Compromís had already included in its electoral programme. You can read the document by clicking on the button. It is in Valencian, Spanish and English.