· Instar a l’òrgan competent a que, en finalitzar cada any de vigència dels contractes, entre
l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert i les empreses d’obres, de serveis, de subministrament, de
gestió de serveis públics contractades, el tècnic de l’àrea responsable, després d’efectuar
les corresponents inspeccions i rebre els informes oportuns, elaboro un document d’avaluació sobre el compliment dels objectius encomanats i la qualitat del servei prestat.
· Instar a la Secretaria General del Plenari de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert a que informe al Plenari i als diferents Grups Municipals de la situació administrativa en què es troben les diferents Mocions i Declaracions Institucionals aprovades en el plenari anterior.
· Demanar al Govern d’Espanya la creació i assignació d’una partida pressupostària en els
Pressupostos Generals de l’Estat 2016 per a portar a terme l’estudi, projecte i execució de
la canalització de les aigües pluvials de la zona oest d’Alcalà de Xivert.