Aquestes mateixes lletres van ser traslladades per registre d’entrada a l’equip de govern per a ser tingudes en compte en l’execució del nou parc del ferrocarril i en els futurs parcs que puga haver-hi al nostre poble o per a futures modificacions dels actuals.

Estas mismas letras fueron trasladadas por registro de entrada al equipo de gobierno para ser tenidas en cuenta en la ejecución del nuevo parque del ferrocarril y en los futuros parques que pueda haber en nuestro pueblo o para futuras modificaciones de los actuales. Leerlo AQUÍ

These same words were sent to the government team to be taken into account in the execution of the new railway park and in the future parks that may exist in our town or for future modifications of the current ones. Read it HERE


PARCS INCLUSIUS

Des de Compromís per Alcalà i Alcossebre entenem que la inclusió ha d’estar en qualsevol acció que desenvolupe un equip de govern, ha de ser un eix transversal, però més encara si estem parlant de la infància. Per això, hem volgut traslladar a l’equip de govern, primer en Ple i ara per mig d’un Registre d’Entrada, les nostres propostes de cara a la construcció del nou parc i zona verda del Passeig del Ferrocarril, a Alcalà. A més, volem matissar la nostra mirada respecte de la inclusió: no es tracta de disposar d’alguns elements per a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional, sinó que els elements que es col·loquen en un parc infantil s’han de dissenyar pensant en que tots i totes els puguen utilitzar, independentment de les seues capacitats. No es tracta de poder jugar tots, sinò de poder jugar tots junts.

Detallem a continuació, doncs, quatre enllaços que amplien, detallen i exemplifiquen aquesta visió
de la incusió en els parcs infantils:

EXEMPLE 1EXEMPLE 2EXEMPLE 3EXEMPLE 4

PARQUES INCLUSIVOS

Desde Compromís por Alcalà i Alcossebre, entendemos que la inclusión tiene que estar en cualquier acción que desarrolle un equipo de gobierno, tiene que ser un eje transversal, pero más todavía si estamos hablando de la infancia. Por eso, hemos querido trasladar al equipo de gobierno, primero en Pleno y ahora por medio de un Registro de Entrada, nuestras propuestas de cara a la construcción del nuevo parque y zona verde del Paseo del Ferrocarril, a Alcalà. Además, queremos matizar nuestra mirada respecto de la inclusión: no se trata de disponer de algunos elementos para niños y niñas con diversidad funcional, sino que los elementos que se colocan en un parque infantil se tienen que diseñar pensante en que todos y todas los puedan utilizar, independientemente de sus capacidades. No se trata de poder jugar todos, si no de poder jugar todos juntos.

Detallamos a continuación, pues, cuatro enlaces que amplían, detallan y ejemplifican esta visión de la incusión en los parques infantiles:

EJEMPLO 1EJEMPLO 2EJEMPLO 3EJEMPLO 4

INCLUSIVE PARKS

From Compromís por Alcalà i Alcossebre, we understand that inclusion has to be in any action developed by a government team, it has to be a transversal axis, but even more if we are talking about children. For this reason, we wanted to convey to the government team, first in Plenary and now by means of a Register of Entry, our proposals for the construction of the new park and green area of the Paseo del Ferrocarril, in Alcalà. Furthermore, we want to clarify our view of inclusion: it is not about having some elements for children with functional diversity, but the elements that are placed in a playground have to be designed so that everyone can use them, regardless of their abilities. It is not about being able to play for everyone, but about being able to play together.

Detallamos a continuación, pues, cuatro enlaces que amplían, detallan y ejemplifican esta visión de la incusión en los parques infantiles:

EXEMPLE 1EXEMPLE 2EXEMPLE 3EXEMPLE 4