Vos escrivim la notícia publicada el dia 11 de maig del 2021, en el diari El 7

Os escribimos la noticia publicada el día 11/05/21 en el diario El 7. CLICA AQUÍ

Here you have the news published on May 11, 2021, in the newspaper El 7. CLIC HERE

COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE PROPOSA A l’AJUNTAMENT UN CANVI EN EL MODEL ENERGÈTIC LOCAL I DEMANA LA SEUA ADHESIÓ A LA LÍNIA D’AJUDES QUE IMPULSEN L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC

El grup municipal Compromís ha registrat una moció per la qual insta l’Ajuntament a adherir-se a la línia d’ajudes IVACE de la Generalitat Valenciana per a la instal·lació de sistemes d’autoconsum fotovoltaic.

Alcalà de Xivert, 11 de maig de 2021

Aquesta nova proposta d’acció municipal conjunta pel clima de Compromís, elaborada conjuntament amb l’associació local “Renovables i Sostenibles”, ve a sumar-se a iniciatives anteriors del grup que formen part d’una sèrie de mesures, com per exemple el Pla “Municipis en Xarxa” de la Generalitat Valenciana, que tenen com a principal marc de referència el Pacte Verd Europeu o Green Deal, redactat per la UE en 2019 amb l’objectiu de reduir les emissions de CO₂ en un 55% fins a l’any 2030.

Per a alinear-se amb aquest propòsit i fer-lo realitat, la portaveu de Compromís María Sorlí, sosté que és imprescindible canviar el model energètic local vigent i apostar per les renovables, afavorint d’aquesta manera al xicotet consumidor i promovent una economia circular i sostenible de quilòmetre zero. Aquest pla d’actuació que vol impulsar Compromís representa una clara alternativa, totalment oposada, als macroprojectes eòlics i fotovoltaics que ara mateix amenacen algunes comarques. D’acord amb recents publicacions en premsa, en Alcalà s’haurien projectat ja dos macroparcs solars i un parc eòlic, la qual cosa no sols suposaria una degradació paisatgística i mediambiental important a causa de l’ocupació de grans superfícies de sòl rural allunyades dels punts de transformació i consum, amb la consegüent proliferació de torres de molt alta tensió (MATs), sinó que també obriria el passe a l’especulació del sòl rústic per part de grans grups econòmics.

Per a evitar-ho, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial a través d’IVACE energia, ha convocat la segona edició de la línia d’ajudes per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de proximitat, la qual està dirigida específicament a comunitats energètiques, comunitats de propietaris i ajuntaments, finançant fins a un 65% del cost de les instal·lacions d’autoconsum elèctric d’aquells consistoris que prioritzen les energies renovables o residuals en règim de comunitats energètiques locals. Aquestes són un element clau per a la transició energètica, segons el conseller Rafael Climent, ja que a través d’elles els ciutadans es convertiran en prosumidors amb capacitat de participar activament en la producció i gestió d’energia a nivell local, generant així beneficis econòmics, mediambientals i socials en els seus respectius municipis.

En aquest sentit, Sorlí manté que Alcalà disposa de superfícies suficients per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, com per exemple parcel·les en el polígon industrial, que no repercutirien en la degradació paisatgística i mediambiental de l’entorn. La portaveu de Compromís creu necessari posicionar-se i actuar amb celeritat per a una transformació energètica real que beneficie a tots i no solament a uns pocs. Per a això Sorlí ha presentat una proposta d’acord municipal que comprén sis punts fonamentals:

 1. Posicionament de l’Ajuntament Alcalà-Alcossebre en contra dels macroprojectes fotovoltaics i eòlics.
 2. Aposta per un canvi immediat de model energètic basat en energies renovables de proximitat.
 3. Compliment amb els acords del Pla “Municipis en xarxa” d’impuls a les renovables i a l’autoconsum, al qual l’Ajuntament Alcalà-Alcossebre ja s’ha adherit.
 4. Creació de dues Comunitats Energètiques Locals Municipals, una en Alcalà i una altra en Alcossebre, aprofitant les ajudes de l’IVACE i les sinèrgies amb la GV.
 5. Petició per part de l’Ajuntament Alcalà-Alcossebre a la Generalitat Valenciana, Govern central i Unió Europea per a un major impuls en la creació de Comunitats Energètiques Locals i el seu posicionament en contra dels macroprojectes fotovoltaics i eòlics.
 6. Trasllat a la Generalitat Valenciana, al Govern central i a la Unió Europea els punts acordats.

Democratitzar l’accés a l’energia significa incrementar les possibilitats de creixement econòmic sostenible, crear noves opcions d’ocupació i formació a nivell local, al mateix temps que es millora la qualitat de vida present i futura dels veïns, afirma la portaveu de Compromís.

COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE PROPONE AL AYUNTAMIENTO UN CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO LOCAL Y PIDE SU ADHESIÓN A LA LÍNEA DE AYUDAS QUE IMPULSAN EL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

El grupo municipal Compromís ha registrado una moción por la que insta al Ayuntamiento a adherirse a la línea de ayudas IVACE de la Generalitat Valenciana para la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico.

Alcalà de Xivert, 11 de mayo de 2021

Esta nueva propuesta de acción municipal conjunta por el clima de Compromís, elaborada conjuntamente con la asociación local “Renovables i Sostenibles”, viene a sumarse a iniciativas anteriores del grupo que forman parte de una serie de medidas, como por ejemplo el Plan “Municipis en xarxa” de la Generalitat Valenciana, que tienen como principal marco de referencia el Pacto Verde Europeo o Green Deal, redactado por la UE en 2019 con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 55% hasta el año 2030.

Para alinearse con este propósito y hacerlo realidad, la portavoz de Compromís María Sorlí, sostiene que es imprescindible cambiar el modelo energético local vigente y apostar por las renovables, favoreciendo de esta manera al pequeño consumidor y promoviendo una economía circular y sostenible de kilómetro cero. Este plan de actuación que quiere impulsar Compromís representa una clara alternativa, totalmente opuesta, a los macroproyectos eólicos y fotovoltaicos que ahora mismo amenazan algunas comarcas. De acuerdo con recientes publicaciones en prensa, en Alcalà se habrían proyectado ya dos macroparques solares y un parque eólico, lo cual no solo supondría una degradación paisajística y medioambiental importante debido a la ocupación de grandes superficies de suelo rural alejadas de los puntos de transformación y consumo, con la consiguiente proliferación de torres de muy alta tensión (MATs), sino que también abriría el paso a la especulación del suelo rústico por parte de grandes grupos económicos.

Para evitarlo, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial a través de IVACE energía, ha convocado la segunda edición de la línea de ayudas para impulsar las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico de proximidad, la cual está dirigida específicamente a comunidades energéticas, comunidades de propietarios y ayuntamientos, financiando hasta un 65% del coste de las instalaciones de autoconsumo eléctrico de aquellos consistorios que prioricen las energías renovables o residuales en régimen de comunidades energéticas locales. Estas son un elemento clave para la transición energética, según el conseller Rafael Climent, ya que a través de ellas los ciudadanos se convertirán en prosumidores con capacidad de participar activamente en la producción y gestión de energía a nivel local, generando así beneficios económicos, medioambientales y sociales en sus respectivos municipios.

En este sentido, Sorlí mantiene que Alcalà dispone de superficies suficientes para la instalación de placas fotovoltaicas, como por ejemplo parcelas en el polígono industrial, que no repercutirían en la degradación paisajística y medioambiental del entorno. La portavoz de Compromís cree necesario posicionarse y actuar con celeridad para una transformación energética real que beneficie a todos y no solamente a unos pocos. Para ello Sorlí ha presentado una propuesta de acuerdo municipal que comprende seis puntos fundamentales:

 1. Posicionamiento del Ayuntamiento Alcalà-Alcossebre en contra de los macroproyectos fotovoltaicos y eólicos.
 2. Apuesta por un cambio inmediato de modelo energético basado en energías renovables de proximidad.
 3. Cumplimiento con los acuerdos del Plan “Municipis en xarxa” de impulso a las renovables y al autoconsumo, al cual el Ayuntamiento Alcalà-Alcossebre ya se ha adherido.
 4. Creación de dos Comunidades Energéticas Locales Municipales, una en Alcalà y otra en Alcossebre, aprovechando las ayudas del IVACE y las sinergias con la GV.
 5. Petición por parte del Ayuntamiento Alcalà-Alcossebre a la Generalitat Valenciana, Gobierno central y Unión Europea para un mayor impulso en la creación de Comunidades Energéticas Locales y su posicionamiento en contra de los macroproyectos fotovoltaicos y eólicos.
 6. Traslado a la Generalitat Valenciana, al Gobierno central y a la Unión Europea los puntos acordados.

Democratizar el acceso a la energía significa incrementar las posibilidades de crecimiento económico sostenible, crear nuevas opciones de empleo y formación a nivel local, al tiempo que se mejora la calidad de vida presente y futura de los vecinos, afirma la portavoz de Compromís.

COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE PROPOSES TO THE TOWN COUNCIL A CHANGE IN THE LOCAL ENERGY MODEL AND ASKS FOR ITS ADHESION TO THE LINE OF AIDS THAT PROMOTE ELECTRIC SELF-CONSUMPTION.

The municipal group Compromís has registered a motion urging the City Council to adhere to the IVACE aid line of the Generalitat Valenciana for the installation of photovoltaic self-consumption systems.

Alcalà de Xivert, 11th May 2021

This new proposal for joint municipal climate action by Compromís, produced jointly with the local association “Renovables i Sostenibles”, joins previous initiatives by the group that form part of a series of measures, such as the Generalitat Valenciana’s “Municipis en xarxa” Plan, whose main frame of reference is the European Green Deal, drawn up by the EU in 2019 with the aim of reducing CO2 emissions by 55% by 2030.

In order to align with this aim and make it a reality, Compromís spokesperson María Sorlí argues that it is essential to change the current local energy model and commit to renewables, thus favouring small consumers and promoting a circular and sustainable zero-kilometre economy. This action plan that Compromís wants to promote represents a clear alternative, totally opposed to the wind and photovoltaic macro-projects that are currently threatening some regions. According to recent publications in the press, in Alcalà there are already plans for two solar farms and a wind farm, which would not only lead to significant landscape and environmental degradation due to the occupation of large areas of rural land far from the points of transformation and consumption, with the consequent proliferation of very high voltage pylons (MATs), but would also open the way for speculation of rural land by large economic groups.

To avoid this, the Valencian Institute for Business Competitiveness, through IVACE energy, has announced the second edition of the line of aid to promote local photovoltaic self-consumption installations, which is specifically aimed at energy communities, communities of owners and local councils, financing up to 65% of the cost of the electricity self-consumption installations of those councils that prioritise renewable or residual energies under the local energy community scheme. These are a key element for the energy transition, according to the councillor Rafael Climent, as through them citizens will become prosumers with the capacity to actively participate in the production and management of energy at a local level, thus generating economic, environmental and social benefits in their respective municipalities.

In this sense, Sorlí maintains that Alcalà has sufficient land for the installation of photovoltaic panels, such as plots in the industrial estate, which would not have an impact on the landscape and environmental degradation of the surroundings. The Compromís spokeswoman believes it is necessary to take a stand and act quickly for a real energy transformation that benefits everyone and not just a few. To this end, Sorlí has presented a proposal for a municipal agreement comprising six fundamental points:

1. Positioning of the Alcalà-Alcossebre Town Council against photovoltaic and wind power macro-projects.
2. Commitment to an immediate change of energy model based on renewable energies of proximity.
3. Compliance with the agreements of the Plan “Municipis en xarxa” (Towns in Net) to promote renewable energies and self-consumption, to which Alcalà-Alcossebre Town Council has already adhered.
4. Creation of two Local Municipal Energy Communities, one in Alcalà and the other in Alcossebre, taking advantage of IVACE aid and synergies with the GV.
5. Petition by the Alcalà-Alcossebre Town Council to the Generalitat Valenciana, Central Government and European Union for a greater impulse in the creation of Local Energy Communities and their position against photovoltaic and wind macro-projects.
6. Transfer the agreed points to the Generalitat Valenciana, the central government and the European Union.

Democratising access to energy means increasing the possibilities of sustainable economic growth, creating new employment and training options at local level, while improving the present and future quality of life of local residents, says the Compromís spokeswoman.