Vos copiem, literalment, el text que hem traslladat a l’empresa, com a idees que ens agradaria que inclogueren en el nou PLA REVIU

Os copiamos, literalmente, el texto que hemos trasladado a la empresa, como ideas que nos gustaría que incluyeran en el nuevo PLA REVIU. Léelo

We copy, verbatim, the text we have sent to the company, as ideas we would like to see included in the new PLA REVIU. READ IT

REVIU
Les nostres propostes al Pla:

 • Diversificació Econòmica:
  • Desestacionalitzar i descentralitzar el Turisme.
   • Turisme de natura: tenim un terme municipal privilegiat en este sentit, i es podria treure profit d’aquesta realitat en les estacions menys caloroses.
   • Patrimoni cultural: cal fer un catàleg intern de tot allò que tenim, tant a Alcalà com a Alcossebre, i un Pla per a recuperar-ho i treure-li aprofitament (un catàleg extern).
   • Planificació cultural continuada: que facilite que hi haja activitat i propostes tot l’any, tant per a les persones que ens visiten com per a les que viuen ací.
  • Modernitzar l’agricultura.
   • Facilitar la venda de proximitat, creant mercats específics de producte local, que també poden atraure a les persones visitants.
   • Cooperativitzar l’ús de màquines que puguen ser més costoses. Compartim la despesa, i compartim el seu ús, fent que l’agricultura siga més productiva.
   • Iniciar el camí cap a l’agricultura ecològica, que li dóna un valor afegit al producte.
  • Impulsar el Polígon Industrial.
 • Serveis:
  • Millora del transport públic (propi i alié): que arribar als serveis que no tenim siga fàcil, econòmic i efectiu.
  • Planificació cultural continuada: que facilite que hi haja activitat i propostes tot l’any, tant per a les persones que ens visiten com per a les que viuen ací. Crear oci per a tots els segments de població.
 • Teixit Associatiu:
  • El teixit associatiu que tenim potenicia la sensació de pertinença, i provoca que moltes persones que ja no viuen ací, tornen per a realitzar les tasques que els pertoca dins de l’associació de la que formen part (assajos, actuacions, preparatius…). Cal fomentar i facilitar la seua tasca.
  • La creació d’un Consell Municipal de Cultura pot enfortir les relacions socials del municipi i millorar la coordinació dels programes culturals, propiciant un debat i avaluació de les necessitats del municipi en matèria cultural, equipaments, patrimoni i programes a mitjà i llarg termini.
  • Aquests dos elements, ben coordinats, en proporcionen, ja per ells mateix, una planificació cultural continuada, que només caldrà enriquir.
CAS

REVIVE
Nuestras propuestas en el Pla:

Diversificación Económica:

Desestacionalitzar y descentralizar el Turismo.
Turismo de natura: tenemos un término municipal privilegiado en este sentido, y se podría sacar provecho de esta realidad en las estaciones menos calurosas.
Patrimonio cultural: hay que hacer un catálogo interno de todo aquello que tenemos, tanto en Alcalà como en Alcossebre, y un Plan para recuperarlo y sacarle provecho (un catálogo externo).
Planificación cultural continuada: que facilite que haya actividad y propuestas todo el año, tanto para las personas que nos visitan como para las que viven aquí.
Modernizar la agricultura.
Facilitar la venta de proximidad, creando mercados específicos de producto local, que también pueden atraer a las personas visitantes.
Cooperativitzar el uso de máquinas que puedan ser más costosas. Compartimos el gasto, y compartimos su uso, haciendo que la agricultura sea más productiva.
Iniciar el camino hacia la agricultura ecológica, que le da un valor añadido al producto.
Impulsar el Polígono Industrial.

Servicios:
– Mejora del transporte público (propio y ajeno): que llegar a los servicios que no tenemos sea fácil, económico y efectivo.
Planificación cultural continuada: que facilito que haya actividad y propuestas todo el año, tanto para las personas que nos visitan como para las que viven aquí. Crear ocio para todos los segmentos de población.

Tejido Asociativo:
– El tejido asociativo que tenemos potencia la sensación de pertenencia, y provoca que muchas personas que ya no viven aquí, vuelven para realizar las tareas que los corresponde dentro de la asociación de la que forman parte (ensayos, actuaciones, preparativos…). Hay que fomentar y facilitar su tarea.
– La creación de un Consejo Municipal de Cultura puede fortalecer las relaciones sociales del municipio y mejorar la coordinación de los programas culturales, propiciando un debate y evaluación de las necesidades del municipio en materia cultural, equipaciones, patrimonio y programas a medio y largo plazo.

Estos dos elementos, muy coordinados, proporcionan, ya por ellos mismo, una planificación cultural continuada, que sólo habrá que enriquecer.

ENG

REVIVE
Our proposals to the Plan:

Economic Diversification:

Deseasonalise i decentralise Tourism.
Nature tourism: we have a privileged municipal area in this sense, and we could take advantage of this reality in the cooler seasons.
Cultural heritage: we must make an internal catalogue of everything we have, both in Alcalà and Alcossebre, and a plan to recover it and make the most of it (an external catalogue).
Continuous cultural planning: to make it easier for there to be activities and proposals all year round, both for people who visit us and for those who live here.
Modernise agriculture.
Facilitate local sales, creating specific markets for local produce, which can also attract visitors.
Cooperate in the use of machines that may be more expensive. We share the cost, and we share their use, making agriculture more productive.
Start planning towards ecological agriculture, which gives added value to the product.
To promote the Industrial Estate.

Services:
– Improving public transport (our own and others’): making it easy, cheap and effective to get to the services we don’t have.
Continuous cultural planning: to ensure that there are activities and proposals all year round, both for people who visit us and for those who live here. Create leisure for all segments of the population.

Associative net:
– The associative net that we have encourages the feeling of belonging, and causes many people who no longer live here to return to carry out the tasks that correspond to them within the association of which they form part (rehearsals, performances, preparations…). Their work should be encouraged and facilitated.
– The creation of a Municipal Council of Culture can strengthen social relations in the municipality and improve the coordination of cultural programmes, encouraging debate and evaluation of the municipality’s needs in terms of culture, equipment, heritage and medium and long-term programmes.

These two elements, which are closely coordinated, already provide, in themselves, a continuous cultural planning, which will only need to be enriched.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)