Tal com fem des de l’inici de la legislatura, en cada Junta de Portaveus, fem les aportacions que considerem imprescindibles per a millorar la vida de veïns i veïnes, així com crear un poble millor. En aquesta ocasió, hem presentat tres mocions diferents.

La primera, tracta sobre la necessitat de continuar treballant per a aconseguir que el nostre municipi siga realment un poble per la IGUALTAT entre dones i homes. En definitiva, el que sol·licitem és que L’AJUNTAMENT ES COMPROMETA A:

PRIMER.- Ens comprometem a elaborar polítiques d’igualtat de caràcter interseccional i transversal, -des de la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport- i a dotar-les pressupostàriament.
SEGON.- Ampliar les Ajudes Econòmiques per als Xiquets i Xiquetes que assisteixen a l’Escola Infantil d’1 a 3 anys a aquelles famílies que decideixen curar a casa.
TERCER.- Demanar al Govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació efectiva salarial entre dones i homes, que incloga la paritat obligatòria en els espais de presa de decisió d’entitats, empreses i organismes.
QUART.- Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 186 de la OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.
QUINT.- Avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat, i donar-ne compte periòdic a aquest ple.

La segona, posa l’accent a exigir tant al Govern d’Espanya com al Valencià, que les ajudes que Europa posarà a la disposició dels països membres per a la recuperació econòmica després de la COVID-19, arriben al nostre municipi i a les nostres empreses. És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcalà i Alcossebre es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Reclamar un paper decisiu de l’administració local i autonòmica en la definició
dels criteris que perfilaran la destinació dels fons europeus i en la formulació del contingut dels projectes de reconstrucció.
SEGON.- Establir els mecanismes necessaris perquè el fons Next Generation EU arribe als sectors econòmics més afectats per la crisi, especialment la xicoteta i mitjana empresa amb un alt impacte en el teixit econòmic i social dels municipis, com la dedicada a
l’hostaleria, el comerç, la cultura i altres activitats també colpejades.
TERCER.- Demanar al govern espanyol una major implicació en les ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses que més ho necessiten en base a la duresa de les mesures que s’han hagut d’aplicar per a fer front a la pandèmia, en la línia de les ajudes impulsades per la
Generalitat.
QUART.- .Oferir el suport dels serveis d’orientació municipals en coordinació amb altres institucions per tal de facilitar les empreses i persones autònomes del municipi l’accés a les diferents ajudes i recursos que puguen arribar de les diferents institucions.
CINQUÉ.- Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, en concret a la Conselleria d’Hisenda i Model Productiu, als grups parlamentaris de les Corts valencianes, al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del
Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu i empresarial de la nostra població.


La tercera, és un argumentari per a poder demanar tant a la Unió Europea com al Govern d’Espanya que les vacunes del COVID-19 siguen accessibles a totes les persones. És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcalà i Alcossebre es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:


1- Instar la Unió Europea i al Govern del Regne d’Espanya a donar suport a la proposta de Sud-àfrica i l’Índia de perseguir una solució ràpida que permeta suspendre temporalment les patents i altres drets de propietat intel·lectual relacionats amb els medicaments, les vacunes, els diagnòstics i altres tecnologies de COVID-19.

2- Exigir a la Unió Europea la total transparència en relació amb els contractes per a l’adquisició de vacunes, medicaments i altres tecnologies de prevenció i tractament de la COVID-19 subscrits, i que puga subscriure en el futur amb les companyies subministradores privades.

3- Exigir al Govern del Regne d’Espanya i a la Unió Europea que despleguen tots els esforços necessaris per a fer que el sistema COVAX servisca perquè les vacunes arriben de manera ràpida i suficient a tots els països en vies de desenvolupament i menys desenvolupats.

4- Instar al Govern del Regne d’Espanya a posar en marxa amb caràcter de urgència plans de I+D+I en biotecnologies orientades a la salut pública i a garantir que els resultats de la innovació arriben, de la forma més assequible possible a les persones, si fóra necessari mitjançant la creació d’empreses biotecnològiques públiques.

CASTELLANO

Tal y como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura, en cada Junta de Portavoces, hacemos las aportaciones que consideramos imprescindibles para mejorar la vida de vecinos y vecinas, así como crear un pueblo mejor. En esta ocasión, hemos presentado tres mociones distintas.

La primera, trata sobre la necesidad de continuar trabajando para conseguir que nuestro municipio sea realmente un pueblo por la IGUALDAD entre mujeres y hombres. En definitiva, lo que solicitamos es que EL AYUNTAMIENTO SE COMPROMETA A:

PRIMERO.- Nos comprometemos a elaborar políticas de igualdad de carácter interseccional y transversal, -desde la movilidad, atención a colectivos vulnerables, coeducación y conciliación, hasta infraestructuras y deporte- y a dotarlas presupuestariamente.
SEGUNDO.- Ampliar las Ayudas Económicas para los Niños y Niñas que asisten en la Escuela Infantil de 1 a 3 años a aquellas familias que deciden curar en casa.
TERCERO.- Pedir en el Gobierno español que inicie los trámites para aprobar una ley de equiparación efectiva salarial entre mujeres y hombres, que incluya la paridad obligatoria en los espacios de toma de decisión
de entidades, empresas y organismos.
CUARTO.- Pedir en el Gobierno español la ratificación del Convenio 186 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo al hogar y las curas.
QUINTO.- Evaluar y hacer el seguimiento de los acuerdos tomados en materia de igualdad, y dar cuenta periódico a este pleno.

La segunda, hace hincapié en exigir tanto al Gobierno de España como al Valenciano, que las ayudas que Europa pondrá a disposición de los países miembros para la recuperación económica tras la COVID-19, lleguen a nuestro municipio y a nuestras empresas. Y por ello solicitamos:

PRIMERO.- Reclamar un papel decisivo de la administración local y autonómica en la definición de los criterios que perfilarán el destino de los fondos europeos y en la formulación del contenido de los proyectos de reconstrucción.
SEGUNDO.- Establecer los mecanismos necesarios porque el fondo Next Generation EU llego a los sectores económicos más afectados por la crisis, especialmente la pequeña y media emprendida con un alto impacto en el tejido económico y social de los municipios, como la dedicada a la hostelería, el comercio, la cultura y otras actividades también golpeadas.
TERCERO.- Pedir en el gobierno español una mayor implicación en las ayudas a las pequeñas y medias emprendidas que más lo necesiten en base a la dureza de las medidas que se han tenido que aplicar para hacer frente a la pandemia, en la línea de las ayudas impulsadas por la Generalitat.
QUART.- .Ofrecer el apoyo de los servicios de orientación municipales en coordinación con otras instituciones para facilitar las empresas y personas autónomas del municipio el acceso a las diferentes ayudas y recursos que puedan llegar de las diferentes instituciones.
QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos en la Generalitat Valenciana, en concreto a la Consellería de Hacienda y Modelo Productivo, a los grupos parlamentarios de las Cortes valencianas, al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías habituales y se comunique al tejido asociativo y empresarial de nuestra población.

La tercera, es un argumentario para poder pedir tanto a la Unión Europea como al Gobierno de España que las vacunas del COVID-19 sean accesibles a todas las personas. Es por ello, que desde nuestro grupo se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1- Instar la Unión Europea y en el Gobierno del Reino de España a apoyar a la propuesta de Suráfrica e India de perseguir una solución rápida que permita suspender temporalmente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con los medicamentos, las vacunas, los diagnósticos y otras tecnologías de COVID-19.

2- Exigir en la Unión Europea la total transparencia en relación con los contratos para la adquisición de vacunas, medicamentos y otras tecnologías de prevención y tratamiento de la COVID-19 subscritos, y que pueda subscribir en el futuro con las compañías suministradoras privadas.

3- Exigir en el Gobierno del Reino de España y en la Unión Europea que desplieguen todos los esfuerzos necesarios para hacer que el sistema COVAX sirva porque las vacunas llegan de manera rápida y suficiente a todos los países en vías de desarrollo y menos desarrollados.

4- Instar en el Gobierno del Reino de España a poner en marcha con carácter de urgencia planes de I+D+Y en biotecnologías orientadas a la salud pública y a garantizar que los resultados de la innovación llegan, de la forma más asequible posible a las personas, si fuera necesario mediante la creación de empresas biotecnológicas públicas

ENGLISH

As we have been doing since the beginning of the legislature, in each Spokesmen’s Meeting, we make the contributions that we consider essential to improve the lives of our neighbours, as well as to create a better town. On this occasion, we have presented three different motions.

The first is about the need to continue working to ensure that our municipality is truly a town for EQUALITY between women and men. In short, what we are requesting is that THE TOWN COUNCIL COMMITS TO:

FIRST: We commit ourselves to draw up equality policies of an intersectional and cross-cutting nature, from mobility, attention to vulnerable groups, co-education and conciliation, to infrastructures and sport, and to provide them with a budget.
SECOND.- To extend financial aid for children attending nursery school from 1 to 3 years of age to those families who decide to take care of their children at home.
THIRD.– To ask the Spanish Government to initiate the procedures to approve a law for the effective equalisation of salaries between women and men, which includes obligatory parity in the decision making spaces of entities, companies and organisations.
of entities, companies and organisations.
FOURTH.- Ask the Spanish Government to ratify Convention 186 of the ILO (International Labour Organisation) for the dignification of housework and care work.
FIFTH.- To evaluate and follow up the agreements taken on equality, and to report regularly to this plenary session.

The second one, emphasizes to demand to the Spanish and Valencian Governments, that the aids that Europe will make available to the member countries for the economic recovery after the COVID-19, reach our municipality and our companies. And therefore we request:

FIRST.- To demand a decisive role for the local and regional administration in defining the criteria that will shape the destination of the European funds and in formulating the content of the reconstruction projects.
SECOND.- Establish the necessary mechanisms because the Next Generation EU fund reached the economic sectors most affected by the crisis, especially the small and medium enterprises with a high impact on the economic and social fabric of the municipalities, such as those dedicated to hospitality, trade, culture and other activities also hit.
THIRD: To ask the Spanish government for greater involvement in aid to small and medium-sized businesses that need it most, based on the harshness of the measures that have had to be applied to deal with the pandemic, along the lines of the aid promoted by the Generalitat.
QUART.– To offer the support of the municipal guidance services in coordination with other institutions to facilitate access by businesses and self-employed people in the municipality to the different aid and resources that may be available from the different institutions.
FIFTH: To transfer these agreements to the Generalitat Valenciana, specifically to the Department of Finance and Productive Model, to the parliamentary groups of the Valencian Parliament, to the Ministry of Finance of the Government of Spain and to the various parliamentary groups in Congress and the Senate, as well as to publicise them through the usual channels and communicate them to the associative and business network of our town.

The third is an argument to be able to ask both the European Union and the Spanish Government to make the COVID-19 vaccines accessible to everyone. It is for this reason that our group proposes the adoption of the following AGREEMENTS:

1- To urge the European Union and the Government of the Kingdom of Spain to support the proposal of South Africa and India to pursue a rapid solution to temporarily suspend patents and other intellectual property rights related to COVID-19 medicines, vaccines, diagnostics and other technologies.

2- Demand full transparency in the European Union in relation to contracts for the procurement of vaccines, medicines and other COVID-19 prevention and treatment technologies signed and to be signed in the future with private supply companies.

3- To demand that the Government of the Kingdom of Spain and the European Union make every effort to ensure that the COVAX system works because vaccines reach all developing and least developed countries quickly and sufficiently.

4- To urge the Government of the Kingdom of Spain to urgently implement R+D+I plans in biotechnologies aimed at public health and to guarantee that the results of innovation reach people as affordably as possible, if necessary through the creation of public biotechnology companies.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)