CASTELLANO

ENGLISH

Ahir vam assistir a la presentació del Pla Estratègic de Turisme. Un acte que ha generat molta expectació per la importància que té el turisme per a la nostra localitat. Un PET és un document escrit, una eina, que facilita la definició d’objectius i proposa diferents maneres d’aconseguir-los.


En la presentació, els responsables de l’empresa encarregada de redactar el Pla, ens l’han resumit i hem tingut l’oportunitat de fer preguntes sobre aquest tema. En el moment que l’equip de govern el faça públic, podrem accedir a la totalitat del seu contingut, tant la resta de la ciutadania, com la resta de grups polítics.


Hem de dir, que la redacció d’aquest pla, sent una bona notícia, no implica l’execució d’aquest. La consultora ha redactat el Pla i ara l’Ajuntament ha de posar-lo en marxa, executar-lo. Tal com es va dir en la Jornada Tècnica sobre Sostenibilitat Turística “O som sostenibles, o no serem destinacions turístiques diferenciades i de primer ordre”. Així doncs, l’equip de govern s’ha posat en marxa i aprofitant les ajudes que arriben d’Europa i que el Govern d’Espanya canalitzarà a través del Pla de Modernització i Competitivitat en el sector Turístic, sol·licitarà les ajudes pertinents per a posar en marxa aquest PET d’Alcalà-Alcossebre.

Els objectius que s’han plantejat a aconseguir d’ací al 2024 són els següents:


– Mantindre i incrementar els nivells d’Ocupació i Riquesa
– Augmentar la demanda, la despesa turística i de la seua distribució
– Fomentar la cultura de la innovació en el sector
– Satisfer les necessitats de ciutadans i visitants
– Valorar els recursos disponibles
– Generar noves oportunitats: *desestacionalizar
– Comprometre’s amb un desenvolupament sostenible
– Incrementar l’eficàcia de la gestió turística

Per a aconseguir aquests objectius s’han plantejat els següents programes:

Programa de Producte:

RECURSOS I OFERTA TURÍSTICA
Programa Alcossebre Sabor
Agenda anual d’esdeveniments estacional
Promoció productes de proximitat
Creació i impulse Xarxa Bike Friendly
PGMA Esdeveniments petjades del passat

SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
Pla Front Litoral
Via ciclista intermunicipal
Programa embelliment nucli urbà
Connexió Alcalà de Xivert – Alcossebre
Reestructuració transporte públic
Conveni Port Esportiu
Programa de Promoció i Comercialització

PROMOCIÓ TURÍSTICA
Marca Turística i aplicació
Redissenye web – Cobertura SEU-SEM-SMO
Organització Press Trip – Prescrip Trip
Campanyes de Promoció per Mercats
Mostrari productes de proximitat OIT
Guia Vídeo-Gastro COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA
Programa Web-RRSS Empreses
Pla de comercialització Firal
Fira Aqua – Activitat + Productes
Organització FamTrip Touroperadores
Showroom en mercats demanda
Control i adequació presencia exterior

Programa de Gestió

ORGANITZACIÓ INTERNA
Creació ens gestor mixt
Panell de demanda turístic
Sistema Bigdata sectorial
Regularització empreses S. Complementaris
Integració / Impuls d’un PDGT
Desenvolupament processe DTI

FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ
Formació empresarial
Taller d’experiències turístiques – Paquetización
Jornades internes workshop
Campanya difusió segells-certificats de qualitat
Campanya adhesió CS Ruta de Sabor

Després d’escoltar atentament la presentació ens han sorgit diversos dubtes. Ens ha cridat l’atenció que en el programa que fa referència a serveis i infraestructures, no s’esmente la millora del nostre municipi quant a accessibilitat. Pensem que pensar en les persones amb diversitat funcional com a públic objectiu, també ajudaria a aconseguir els OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS), imprescindible per a la consecució de les esmentades subvencions. Un altre punt important per al nostre grup és la perspectiva de gènere. No es fa esment, ni com a objectiu, ni com a programa i accions, a pal·liar les desigualtats entre tots dos sexes a través del turisme. Recordem que l’objectiu número 5 dels ODS diu literalment: IGUALTAT DE GÈNERE.
Són dos detalls, per al nostre grup, no menors, que tirem a faltar. Quant a sostenibilitat ambiental, que sí que s’esmenta, haurem d’esperar a poder llegir en profunditat el Pla, a veure què trobem i què trobem a faltar.


Ayer asistimos a la presentación del Plan Estratégico de Turismo. Un acto que ha generado mucha expectación por la importancia que tiene el turismo para nuestra localidad. Un PET es un documento escrito, una herramienta, que facilita la definición de objetivos y propone diferentes maneras de alcanzarlos. 

Los objetivos que se han planteado a alcanzar de aquí al 2024 son los siguientes:

 • Mantener e incrementar los niveles de Empleo y Riqueza
 • Aumentar la demanda, el gasto turístico y de su distribución
 • Fomentar la cultura de la innovación en el sector
 • Satisfacer las necesidades de ciudadanos y visitantes
 • Valorizar los recursos disponibles
 • Generar nuevas oportunidades: desestacionalizar
 • Comprometerse con un desarrollo sostenible
 • Incrementar la eficacia de la gestión turística

Para conseguir estos objetivos se han planteado los siguientes programas:

 • Programa de Producto
  • RECURSOS Y OFERTA TURÍSTICA
   • Programa Alcossebre Sabor
   • Agenda anual de eventos estacional
   • Promoción productos de proximidad
   • Creación e impulso Red Bike Friendly
   • PGMA Eventos huellas del pasado
  • SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
   • Plan Frente Litoral
   • Vía ciclista intermunicipal
   • Programa embellecimiento casco urbano
   • Conexión Alcalà de Xivert – Alcossebre
   • Reestructuración transporte público
   • Convenio Puerto Deportivo
 • Programa de Promoción y Comercialización
  • PROMOCIÓN TURÍSTICA
   • Marca Turística y aplicación
   • Rediseño web – Cobertura SEO-SEM-SMO
   • Organización Press Trip – Prescrip Trip
   • Campañas de Promoción por Mercados
   • Muestrario productos de proximidad OIT
   • Guía Vídeo-Gastro
  • COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
   • Programa Web-RRSS Empresas
   • Plan de comercialización Ferial
   • Feria Aqua – Actividad + Productos
   • Organización FamTrip Touroperadores
   • Showroom en mercados demanda
   • Control y adecuación presencia exterior
 • Programa de Gestión
  • ORGANIZACIÓN INTERNA
   • Creación ente gestor mixto
   • Panel de demanda turístico
   • Sistema Bigdata sectorial
   • Regularización empresas S. Complementarios
   • Integración / Impulso de un PDGT
   • Desarrollo proceso DTI
  • FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN
   • Formación empresarial
   • Taller de experiencias turísticas – Paquetización
   • Jornadas internas workshop
   • Campaña difusión sellos-certificados de calidad
   • Campaña adhesión CS Ruta de Sabor

Tras escuchar atentamente la presentación nos han surgido varias dudas. Nos ha llamado la atención que en el programa que hace referencia a servicios e infraestructuras, no se mencione la mejora de nuestro municipio en cuanto a accesibilidad. Pensamos que pensar en las personas con diversidad funcional como público objetivo, también ayudaría a conseguir los OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), imprescindible para la consecución de las mencionadas subvenciones. Otro punto importante para nuestro grupo es la perspectiva de género. No se hace mención, ni como objetivo, ni como programa y acciones, a paliar las desigualdades entre ambos sexos a través del turismo. Recordamos que el objetivo número 5 de los ODS dice literalmente: IGUALDAD DE GÉNERO.

Son dos detalles, para nuestro grupo, no menores, que echamos a faltar. En cuanto a sostenibilidad ambiental, que sí se menciona, deberemos esperar a poder leer en profundidad el Plan, a ver qué encontramos y qué echamos de menos. 

Yesterday we attended the presentation of the Strategic Tourism Plan. An event that has generated a lot of expectation due to the importance of tourism for our town. A PET is a written document, a tool, which facilitates the definition of objectives and proposes different ways of achieving them.


At the presentation, the people in charge of the company in charge of drafting the Plan summarised it for us and we had the opportunity to ask questions about it. As soon as the government team makes it public, we will be able to access all of its contents, both the rest of the citizens and the rest of the political groups.

We have to say that the drafting of this plan, although good news, does not imply its execution. The consultant has drafted the Plan and now the City Council must put it into action, execute it. As was said at the Technical Conference on Sustainable Tourism “Either we are sustainable, or we will not be a differentiated and first class tourist destination”. Therefore, the government team has set to work and, taking advantage of the aid coming from Europe and channelled by the Spanish Government through the Plan for Modernisation and Competitiveness in the Tourism sector, will apply for the relevant aid to implement this PET in Alcalà-Alcossebre.

The objectives to be achieved between now and 2024 are as follows:

 • Maintain and increase the levels of employment and wealth.
 • To increase demand, tourist expenditure and its distribution.
 • To promote a culture of innovation in the sector.
 • To satisfy the needs of citizens and visitors
 • Enhance the value of available resources
 • Generate new opportunities: deseasonalise
 • To commit to sustainable development
 • To increase the efficiency of tourism management.

In order to achieve these objectives, the following programmes have been proposed:

Product Programme

RESOURCES AND TOURIST OFFER

Alcossebre Sabor Programme
Annual calendar of seasonal events
Promotion of local products
Creation and promotion of the Bike Friendly Network
PGMA Events traces of the past

SERVICES AND INFRASTRUCTURES

Coastal Front Plan
Inter-municipal cycle path
Urban beautification programme
Connection Alcalà de Xivert – Alcossebre
Restructuring of public transport
Marina Agreement
Promotion and Marketing Programme

TOURIST PROMOTION

Tourist Brand and application
Web Redesign – SEO-SEM-SMO Coverage
Press Trip Organisation – Prescrip Trip
Market Promotion Campaigns
OIT Local Product Sampler
Video-Gastro Guide

TOURISM MARKETING

Web-RRSS Companies Programme
Trade Fair Marketing Plan
Aqua Fair – Activity + Products
Organisation of FamTrip Tour Operators
Showroom in demand markets
Control and adaptation of external presence
Management Programme

INTERNAL ORGANISATION

Creation of a mixed management body
Tourism demand panel
Sectorial Bigdata system
Regularisation of complementary services companies
Integration / Promotion of a PDGT
Development of DTI process
TRAINING AND DYNAMISATION
Business training
Workshop on tourism experiences – Packaging
Internal workshops
Campaign to disseminate quality seals-certificates
CS Ruta de Sabor membership campaign

After listening attentively to the presentation, several doubts have arisen. We were struck by the fact that in the programme referring to services and infrastructures, there is no mention of the improvement of our municipality in terms of accessibility. We think that thinking about people with functional diversity as a target audience would also help to achieve the SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), essential for the achievement of the aforementioned subsidies. Another important point for our group is the gender perspective. There is no mention, neither as an objective, nor as a programme and actions, of alleviating gender inequalities through tourism. We recall that goal number 5 of the SDGs literally reads: GENDER EQUALITY.
These are two details, for our group, not minor, that we miss. As for environmental sustainability, which is mentioned, we will have to wait until we can read the Plan in depth to see what we find and what we miss.