CASTELLANO

ENGLISH

Líders en propostes de sostenibilitat i protecció del Medi Ambient.

Dins les línies d’actuació prioritàries marcades per l’equip de Compromís per Alcalà i Alcossebre a l’inici de legislatura, una d’elles era la millora de la sostenibilitat, i això ha marcat el nostre treball estos últims dos anys. La millora del Medi Ambient i la descarbonització són per a nosaltres eixos prioritaris, ja que la crisi climàtica és ja un fet, cada vegada ens apretarà més, i cal posar-li fre a la major brevetat possible, pel benestar de tots i totes i per oferir un futur als nostres fills i filles. I no parlem d’oferir un futur millor, sinó d’oferir, directament, un futur.

En este sentit, Compromís ha aconseguit que l’Ajuntament d’Alcalà  de Xivert declare i reconega l’emergència climàtica, i es comprometa a treballar per tal de pal·liar-la, comprometent-se a realitzar un Pla Municipal per a la Transició ecològica. Hem treballat  també per una mobilitat més sostenible, aconseguint l’ampliació de les ajudes econòmiques per a l’ús del tren inclogueren l’autobús per a arribar fins l’estació per a estudiants d’Alcossebre, fent múltiples intents per a que l’horari d’autobús entre els dos nuclis siga aprofitable, lluitant per l’accessibilitat del transport públic, reclamant una millora en els horaris de trens, i proposant en múltiples ocasions la creació d’una vertadera xarxa de carrils bici  i entre els diferents nuclis per tal que este mitjà  de transport puga ser realment una opció.

Vam aconseguir que el nostre Ajuntament s’adherira al Pacte d’Alcaldies i pel desenvolupament del Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles, que ens permetrà  accedir a distintes subvencions en matèria de sostenibilitat, tot i que l’Ajuntament ha deixat passar ja la primera de les subvencions, destinada a crear Comunitats Energètiques Locals. En este sentit, vam presentar una proposta per tal d’efectuar un canvi en el model energètic local, aprofitant una línia d’ajudes per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, tot i que l’equip de govern va preferir deixar passar la subvenció, endarrerint un any més, com a mínim aquesta proposta. No obstant, van aconseguir que l’Ajuntament es posicionara en contra de les grans extensions de parcs fotovoltaics i eòlics, i que es comprometera a revisar el PGOU per tal d’establir limitacions a la construcció d’aquests parcs. I el treball no es queda aquí. Hem parlat en sessió plenària de Glifosat, de patrimoni arbori, de superpoblació d’espècies cinegètiques… Però, tot açò es queda en paper mullat si l’equip del PP, amb majoría absoluta, deixa a un calaix les propostes aprovades. I el temps corre en la nostra contra: Ara, ja no val només amb aprovar propostes: després, cal posar-les en marxa.

CASTELLANO

Sostenibilidad

Líderes en propuestas de sostenibilidad y protección del Medioambiente

Dentro de las líneas de actuación prioritarias marcadas por el equipo de Compromís por Alcalà y Alcossebre al inicio de legislatura, una de ellas era la mejora de la sostenibilidad, y esto ha marcado nuestro trabajo estos últimos dos años. La mejora del Medio Ambiente y la descarbonización son para nosotros ejes prioritarios, puesto que la crisis climática es ya un hecho, cada vez nos apretará más, y hay que ponerle freno a la mayor brevedad posible, por el bienestar de todos y todas y para ofrecer un futuro a nuestros hijos e hijas.Y no hablamos de ofrecer un futuro mejor, sino de ofrecer, directamente, un futuro.

En este sentido, Compromís ha conseguido que el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert declare y reconozca la emergencia climática, y se comprometa a trabajar para paliarla, comprometiéndose a realizar un Plan Municipal para la Transición ecológica. Hemos trabajado también por una movilidad más sostenible, consiguiendo la ampliación de las ayudas económicas para el uso del tren incluyeron el autobús para llegar hasta la estación para estudiantes de Alcossebre, haciendo múltiples intentos para que el horario de autobús entre los dos núcleos sea aprovechable, luchando por la accesibilidad del transporte público, reclamando una mejora en los horarios de trenes, y proponiendo en múltiples ocasiones la creación de una verdadera red de carriles bici y entre los diferentes núcleos para que este medio de transporte pueda ser realmente una opción.

Conseguimos que nuestro Ayuntamiento se adhiriera al Pacto de Alcaldías y por el desarrollo del Plan de Acción de Energía y Clima Sostenibles, que nos permitirá acceder a distintas subvenciones en materia de sostenibilidad, a pesar de que el Ayuntamiento ha dejado pasar ya la primera de las subvenciones, destinada a crear Comunidades Energéticas Locales. En este sentido, presentamos una propuesta para efectuar un cambio en el modelo energético local, aprovechando una línea de ayudas para impulsar las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, a pesar de que el equipo de gobierno prefirió dejar pasar la subvención, atrasando un año más, como mínimo esta propuesta. No obstante, conseguimos que el Ayuntamiento se posicionara en contra de las grandes extensiones de parques fotovoltaicos y eólicos, y que se comprometiera a revisar el PGOU para establecer limitaciones en la construcción de estos parques.
Y el trabajo no se queda aquí. Hemos hablado en sesión plenaria de Glifosat, de patrimonio arbóreo, de superpoblación de especies cinegéticas… Pero, todo esto se queda en papel mojado si el equipo del PP, con mayoría absoluta, deja en un cajón las propuestas aprobadas. Y el tiempo corre en nuestra contra:

Ahora, ya no vale solo con aprobar propuestas: después, hay que ponerlas en marcha.

ENGLISH

Sustainability

Leaders in sustainability and environmental protection proposals

Within the priority lines of action set by the Compromís por Alcalà and Alcossebre team at the beginning of the legislature, one of them was the improvement of sustainability, and this has marked our work these last two years. The improvement of the environment and decarbonisation are priorities for us, since the climate crisis is already a fact, it will be more and more pressing, and we must stop to it as soon as possible, for the well-being of everyone and to offer a future to our sons and daughters. And we are not talking about offering a better future, but about offering, directly, a future.

In this sense, Compromís has managed to get Alcalà de Xivert Town Council to declare and recognise the climate emergency, and to commit itself to work to alleviate it, committing itself to carry out a Municipal Plan for the Ecological Transition. We have also worked for a more sustainable mobility, getting the extension of financial aid for the use of the train to include the bus to get to the station for students of Alcossebre, making multiple attempts to make the bus schedule between the two nuclei usable, fighting for the accessibility of public transport, demanding an improvement in train schedules, and proposing on multiple occasions the creation of a real network of bike lanes and between the different nuclei so that this means of transport can really be an option.

We managed to get our City Council to adhere to the Covenant of Mayors and for the development of the Sustainable Energy and Climate Action Plan, which will allow us to access various grants in the field of sustainability, although the City Council has already missed out on the first of the grants, aimed at creating Local Energy Communities. In this sense, we presented a proposal to make a change in the local energy model, taking advantage of a line of aid to promote self-consumption of electricity installations, although the government team preferred to let the subsidy pass, delaying this proposal for at least another year. Nevertheless, they managed to get the City Council to take a stance against large extensions of photovoltaic and wind farms, and to commit to revising the PGOU to establish limitations on the construction of these farms.
And the work does not stop here. We have spoken in plenary session of Glifosat, of arboreal patrimony, of overpopulation of hunting species… But, all this remains a dead letter if the team of the PP, with *absolute majority, leaves the approved proposals to a drawer.

And time is running against us: now, it is no longer enough just to approve proposals: afterwards, they have to be implemented.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)