COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE DEMANA A l’AJUNTAMENT QUE PUBLIQUE LA RELACIÓ TOTAL DE DESPESES DE LES FESTES PATRONALS 2021

La portaveu de Compromís Alcalà-Alcossebre presenta una moció per la qual insta l’Ajuntament a desglossar i fer públics els comptes relacionats amb les Festes d’Agost 2021

En el Ple Ordinari del novembre passat es van aprovar els pressupostos de l’any 2021 en els quals es contemplava una partida de 226.500€ per a les Festes Patronals. No obstant això, segons la portaveu del grup Compromís, María Sorlí, existeixen altres partides pressupostàries que poden veure’s afectades per les festes i que no consten en aquest pressupost, per la qual cosa exigeix una total transparència a l’Ajuntament.

Es tracta de partides com la dedicada a les activitats culturals, el pressupost de les quals es va fixar en 42.000€, la dedicada a visites guiades al Castell de Xivert i Santa Llúcia amb un pressupost de 8.000€, la dedicada a la Concentració Custom Maestrat pressupostada en 7.000€, la dedicada a ajudes a les Festeres pressupostada en 5.400€, o la dedicada a treballs d’impremta amb un pressupost de 15.000€, entre altres. “Bona part de la ciutadania i també aquest grup municipal es pregunten quina és la xifra total a la qual ascendeixen les despeses generades per cadascun dels actes programats”, comenta Sorlí. La portaveu també insisteix a conèixer si l’Ajuntament fa una valoració comparativa respecte a l’afluència de públic als actes i les despeses que aquests originen, perquè per a Compromís la transparència és un pilar fonamental del bon funcionament democràtic, per la qual cosa és important que tota la ciutadania sàpiga quant i en què s’inverteix els diners de tots.

Per tot l’exposat, pels interessos particulars en joc i per l’interès públic general, la representant del grup Compromís per Alcalà i Alcossebre demana mitjançant una moció presentada a l’Ajuntament que l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert es comprometi a elaborar un informe detallat de les despeses totals generades per cadascun dels actes programats en les Festes Patronals 2021, així com totes les despeses addicionals com ara seguretat, serveis mèdics, publicitat, impremta, transport, ajudes a Festeres, etc. També sol·licita que l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert faci públic aquest informe a través de la seva pàgina web i el pròxim BIM, així com en les xarxes socials corporatives.

“Esperem que l’Ajuntament es pronunciï favorablement a la moció, ja que suposaria un important exercici de transparència”, afegeix Sorlí.

CASTELLANO

Gasto Fiestas Patronales

COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE PUBLIQUE LA RELACIÓN TOTAL DE GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2021

La portavoz de Compromís Alcalà-Alcossebre presenta una moción por la que insta al Ayuntamiento a desglosar y hacer públicas las cuentas relacionadas con las Fiestas de Agosto 2021

En el Pleno Ordinario del pasado noviembre se aprobaron los presupuestos del año 2021 en los que se contemplaba una partida de 226.500€ para las Fiestas Patronales. Sin embargo, según la portavoz del grupo Compromís, María Sorlí, existen otras partidas presupuestarias que pueden verse afectadas por las fiestas y que no constan en dicho presupuesto, por lo que exige una total transparencia al Ayuntamiento.

Se trata de partidas como la dedicada a las actividades culturales, cuyo presupuesto se fijó en 42.000€, la dedicada a visitas guiadas al Castillo de Xivert y Santa Lucía con un presupuesto de 8.000€, la dedicada a la Concentración Custom Maestrat presupuestada en 7.000€, la dedicada a ayudas a las Festeras en 5.400 €,  o la dedicada a trabajos de imprenta con un presupuesto de 15.000€, entre otras. “Buena parte de la ciudadanía y también este grupo municipal se preguntan cuál es la cifra total a la que ascienden los gastos generados por cada uno de los actos programados”, comenta Sorlí. La portavoz también insiste en conocer si el Ayuntamiento hace una valoración comparativa respecto a la afluencia de público a los actos y los gastos que éstos originan, porque para Compromís la transparencia es un pilar fundamental del buen funcionamiento democrático, por lo que es importante que toda la ciudadanía sepa cuánto y en qué se invierte el dinero de todos.

Por todo lo expuesto, por los intereses particulares en juego y por el interés público general, la representante del grupo Compromís per Alcalà i Alcossebre pide mediante una moción presentada al Ayuntamiento que el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert se comprometa a elaborar un informe detallado de los gastos totales generados por cada uno de los actos programados en las Fiestas Patronales 2021, así como todos los gastos adicionales tales como seguridad, servicios médicos, publicidad, imprenta, transporte, ayudas a Festeras, etc. También solicita que el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert haga público dicho informe a través de su página web y el próximo BIM, así como en las redes sociales corporativas.

“Esperamos que el Ayuntamiento se pronuncie favorablemente a la moción, ya que supondría un importante ejercicio de transparencia”, añade Sorlí.

ENGLISH

Expenses Patron Saint Festivities

COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE ASKS THE COUNCIL TO PUBLISH THE TOTAL LIST OF EXPENSES FOR THE PATRON SAINT FESTIVITIES 2021

The spokeswoman for Compromís Alcalà-Alcossebre presents a motion urging the City Council to break down and make public the accounts related to the August Festivities 2021.

In the Ordinary Plenary Session last November, the budget for the year 2021 was approved in which a budget line of 226,500€ was contemplated for the Patron Saint Festivities. However, according to the spokesperson of the Compromís group, María Sorlí, there are other budget lines that may be affected by the festivities and that are not included in the budget. Therefore, she demands full transparency from the City Council.

These are lines such as the one dedicated to cultural activities, whose budget was set at € 42,000, the one dedicated to guided tours to the Castle of Xivert and Santa Lucia with a budget of € 8,000, the one dedicated to the Custom Maestrat Concentration budgeted at € 7,000 or the one dedicated to printing works with a budget of € 15,000, among others. “A good part of the citizenship and also this municipal group wonder what the total amount of the expenses generated by each of the scheduled events is,” says Sorlí. The spokeswoman also insists on knowing if the City Council makes a comparative assessment regarding the influx of public to the events and the costs they cause, because for Compromis transparency is a fundamental pillar of good democratic functioning.Therefore, it is important that all citizens know how much and for what our money is invested.

For all of the above, for the particular interests at stake and for the general public interest, the representative of the group Compromís per Alcalà i Alcossebre requests through a motion presented to the City Council that the City Council of Alcalà de Xivert commits to prepare a detailed report of the total expenses generated by each of the events scheduled in the Patron Saint Festivities 2021, as well as all additional expenses such as security, medical services, advertising, printing, transportation, aid to Festeras, etc. It also requests that the City Council of Alcalà de Xivert make this report public through its website and the next BIM (the municipal bulletin), as well as in the corporate social networks.

“We hope that the City Council will pronounce favourably to the motion, as it would be an important exercise in transparency,” adds Sorlí.