EN CASTELLANOIN ENGLISH

Ací vos expliquem el que va passar amb la moció en la qual sol·licitàvem el detall de les despeses de les festes patronals

Despeses Festes Patronals

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre del PP vota NO a la moció presentada per Compromís per a fer públics totes les despeses relacionades amb les Festes Patronals 2021

El grup Compromís Alcalà-Alcossebre va presentar una iniciativa en el passat ple del 29 de setembre per la qual instava l’equip de govern a desglossar i fer públics les despeses originades per les Festes Patronals de 2021, considerant necessària una major transparència respecte a tot el relacionat amb la gestió dels diners públics, especialment amb els costos generats per les festes, “alguna cosa que preocupa bona part de la ciutadania i que així li ho ha traslladat”, afirma la portaveu de Compromís, María Sorlí.
La moció, que va comptar amb l’únic suport del grup socialista, va ser rebutjada per l’equip de Govern i per Ciutadans, argumentant aquests últims, que “no volien filar tan fi”.

La proposta de Compromís va obtindre una clara resposta a la defensiva per part equipe de Govern, el qual va interpretar que el vertader interés de Compromís no és la transparència, sinó acusar el Consistori de “amagar o malgastar” els diners públics, encara que va acabar admetent que “és molt difícil saber el total de despeses originades per les festes, ja que hi ha moltes partides implicades, difícils d’imputar, i que seria molt complicat desglossar-lo tot. No obstant això, al mateix temps afirma “haver-se ajustat al pressupost”, però “que l’important no és quant s’han gastat en les festes, sinó si han agradat als veïns, i que per les felicitacions que han rebut, així ha sigut”.

María Sorlí va interpel·lar reiteradament a l’equip de Govern sobre el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania i que la seua obligació és exercir la transparència dels comptes públics, que han de ser accessibles a tots i també als propis grups de l’oposició de manera clara, per exemple, a través de la seua publicació en premsa local o xarxes socials de l’Ajuntament, ja que en l’actualitat és molt difícil consultar aquestes dades, dispersos en el portal de transparència de la pàgina web del Consistori, que, d’altra banda, “no resulta gens transparent”, afirma la portaveu de Compromís.

“Si el propi equip de Govern és incapaç de saber quant diners s’ha gastat en les Festes Patronals, coneixent els seus pressupostos i tenint aquesta informació en el portal de transparència de la seua pàgina web, imaginen-se el difícil que és per a nosaltres i per a tota la ciutadania accedir a aquesta informació”, va concloure María Sorlí.


CASTELLANO

Aquí os explicamos lo que pasó con la moción en la que solicitábamos el detalle de los gastos de las fiestas patronales

Gastos Fiestas Patronales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre del PP vota NO a la moción presentada por Compromís para hacer públicos todos los gastos relacionados con las Fiestas Patronales 2021

El grupo Compromís Alcalà-Alcossebre presentó una iniciativa en el pasado pleno del 29 de septiembre por la que instaba al equipo de gobierno a desglosar y hacer públicos los gastos originados por las Fiestas Patronales de 2021, considerando necesaria una mayor transparencia respecto a todo lo relacionado con la gestión del dinero público, especialmente con los costes generados por las fiestas, “algo que preocupa a buena parte de la ciudadanía y que así se lo ha trasladado”, afirma la portavoz de Compromís, María Sorlí.

La moción, que contó con el único apoyo del grupo socialista, fue rechazada por el equipo de Gobierno y por Ciudadanos, argumentando éstos últimos, que “no querían hilar tan fino”.

La propuesta de Compromís obtuvo una clara respuesta a la defensiva por parte equipo de Gobierno, el cual interpretó que el verdadero interés de Compromís no es la transparencia, sino acusar al Consistorio de “esconder o malgastar” el dinero público, aunque acabó admitiendo que “es muy difícil saber el total de gastos originados por las fiestas, ya que hay muchas partidas implicadas, difíciles de imputar, y que sería muy complicado desglosarlo todo. Sin embargo, al mismo tiempo afirma “haberse ajustado al presupuesto”, pero “que lo importante no es cuánto se han gastado en las fiestas, sino si han gustado a los vecinos, y que por las felicitaciones que han recibido, así ha sido”.

María Sorlí interpeló reiteradamente al equipo de Gobierno sobre el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y que su obligación es ejercer la transparencia de las cuentas públicas, que deben ser accesibles a todos y también a los propios grupos de la oposición de forma clara, por ejemplo, a través de su publicación en prensa local o redes sociales del Ayuntamiento, ya que en la actualidad es muy difícil consultar dichos datos, dispersos en el portal de transparencia de la página web del Consistorio, que, por otra parte, “no resulta nada transparente”, afirma la portavoz de Compromís.

“Si el propio equipo de Gobierno es incapaz de saber cuánto dinero se ha gastado en las Fiestas Patronales, conociendo sus presupuestos y teniendo esta información en el portal de transparencia de su página web, imagínense lo difícil que es para nosotros y para toda la ciudadanía acceder a esta información”, concluyó María Sorlí.

ENGLISH

Here is what happened with the motion in which we asked for details of the costs of the patron saint’s fiestas

Patron saint’s festivities

The government team of the Alcalà-Alcossebre town council of the PP, votes NO to the motion presented by Compromís to make public all the expenses related to the Patron Festivities 2021

The Compromís Alcalà-Alcossebre group presented an initiative in the last plenary session on 29 September, urging the government team to break down and make public the costs of the 2021 Fiestas, considering that greater transparency is needed regarding everything related to the management of public money, especially the costs generated by the festivities, “something that worries a large part of the public and which has been communicated to them”, says Compromís spokesperson, María Sorlí.
The motion, which had the sole support of the socialist group, was rejected by the government team and Ciudadanos, the latter arguing that “they did not want to split hairs”.

The Compromís proposal received a clear defensive response from the government team, which interpreted that the real interest of Compromís is not transparency, but to accuse the Consistory of “hiding or wasting” public money, although it ended up admitting that “it is very difficult to know the total expenditure incurred by the festivities, as there are many items involved, difficult to allocate, and that it would be very complicated to break it all down. However, at the same time, he affirms that “they have kept to the budget”, but “the important thing is not how much has been spent on the fiestas, but whether the local residents have liked them, and from the congratulations they have received, this has been the case”.

María Sorlí repeatedly questioned the government team on the right of access to public information for citizens and that their obligation is to exercise transparency of public accounts, which should be accessible to all and also to the opposition groups themselves in a clear way, for example, through publication in the local press or social networks of the City Council, since at present it is very difficult to consult such data, scattered on the transparency portal of the website of the Consistory, which, moreover, “is not transparent at all”, says the spokeswoman for Compromís.

“If the government team itself is incapable of knowing how much money has been spent on the Fiestas Patronales, knowing their budgets and having this information on the transparency portal of their website, imagine how difficult it is for us and for all citizens to access this information,” concluded María Sorlí.