CASTELLANOENGLISH

MÉS-COMPROMÍS PER ALCALÀ DE XIVERT-ALCOSSEBRE CONFORMA UNA NOVA EXECUTIVA LOCAL

La militància del BLOC-COMPROMÍS per Alcalà-Alcossebre ha elegit la seua nova executiva local en el seu I Congrés.

El passat 13 de novembre la militància gaspatxera es va reunir per a celebrar el seu Congrés Local d’acord amb els terminis establerts pels Estatuts aprovats al passat Congrés de MÉS-COMPROMÍS.

Les persones encarregades de seguir amb el treball realitzat fins ara seran Felipe Folch com a responsable de les finances, Ana María Martín com a coordinadora de comunicació i María Sorlí, qui ha deixat la secretaria local per fer-se càrrec de l’àrea d’acció política i institucional. 


La nova executiva estarà liderada per David Salvador, qui assumeix el càrrec de Secretari Local amb les responsabilitats de treballar pel projecte, promoure la participació del mateix en la política local i representar els interessos del col·lectiu en l’àmbit comarcal i de país. El nou secretari local de Compromís Alcalà-Alcossebre va declarar que estava “molt il·lusionat amb aquest projecte que duré endavant amb la col·laboració de tota la gent que forma l’equip de l’executiva”.

Obrint el Congrés, la secretaria local ixent, María Sorlí, va presentar els informes referits als últims anys de gestió que van ser aprovats per unanimitat. La militància present va conéixer tot el treball realitzat per la secretaria ixent durant els últims anys, el seu bon fer amb relació al col·lectiu, expressant-li el seu agraïment. 


CASTELLANO

Nueva Ejecutiva Local

La militancia del MÉS-COMPROMÍS per Alcalà-Alcossebre ha elegido su nueva ejecutiva local en su I Congreso

El pasado 13 de noviembre la militancia gaspatxera se reunió para celebrar su Congreso Local de acuerdo con los plazos establecidos por los Estatutos aprobados en el pasado Congreso de MÉS-COMPROMÍS.

Las personas encargadas de seguir con el trabajo realizado hasta ahora serán Felipe Folch como responsable de las finanzas, Ana María Martín como coordinadora de comunicación y María Sorlí, quien ha dejado la secretaría local para hacerse cargo del área de acción política e institucional.

La nueva ejecutiva estará liderada por David Salvador, quien asume el cargo de Secretario Local con las responsabilidades de trabajar por el proyecto, promover la participación del mismo en la política local y representar los intereses del colectivo en el ámbito comarcal y de país. El nuevo secretario local de Compromís Alcalà-Alcossebre declaró que estaba “muy ilusionado con este proyecto que llevaré adelante con la colaboración de toda la gente que forma el equipo de la ejecutiva”.

Abriendo el Congreso, la secretaría local saliente, María Sorlí, presentó los informes referidos a los últimos años de gestión que fueron aprobados por unanimidad. La militancia presente conoció todo el trabajo realizado por la secretaría saliente durante los últimos años, su buen hacer con relación al colectivo, expresándole su agradecimiento.


ENGLISH

New Local Executive

The militancy of MÁS-COMPROMÍS per Alcalà-Alcossebre has elected its new local executive in its 1st Congress.

On 13th November, the Gaspatxera militancy met to hold its Local Congress in accordance with the deadlines established by the Statutes approved at the last MÉS-COMPROMÍS Congress.

The people in charge of continuing the work done so far will be Felipe Folch as head of finances, Ana María Martín as communications coordinator and María Sorlí, who has left the local secretariat to take charge of the area of political and institutional action.

The new executive will be led by David Salvador, who assumes the position of Local Secretary with the responsibilities of working for the project, promoting its participation in local politics and representing the interests of the group at regional and national level. The new local secretary of Compromís Alcalà-Alcossebre declared that he was “very excited about this project, which I will carry forward with the collaboration of all the people who make up the executive team”.

Opening the Congress, the outgoing local secretary, María Sorlí, presented the reports on the last years of management, which were unanimously approved. The militancy present knew all the work done by the outgoing secretary during the last years, her good work in relation to the collective, expressing their gratitude to her.