El grup municipal Compromís per Alcalà i Alcossebre va presentar al Ple de l’Ajuntament, del dimecres 25, mocions sobre medi ambient, educació i igualtat, tres dels eixos del seu programa.

Alcalà de Xivert, 26 de novembre 2020

Maria Sorlí, representant del grup Compromís per Alcalà i Alcossebre, va sol·licitar canviar l’actual ubicació de la platja canina; un compromís ferm per part de l’Ajuntament quant a violència contra les dones; i la reducció de traves administratives, per part del Consell i del Ministeri, per a la tramitació de beques universitàries. Tres mocions que finalment es van aprovar per unanimitat i que el grup municipal considera importants atés que podrien millorar la vida de veïns i veïnes.

D’una banda, i a pesar que la Regidora pense que el fet de tindre una platja canina en el municipi és una cosa positiva (de fet, va ser Compromís qui va proposar la creació d’aquesta platja), amb el pas dels anys, s’han adonat que la seua ubicació no és la ideal, per dos motius: el primer, perquè la zona està catalogada, des de l’any 2002, com a Zona Humida Protegida, en el marc de la Llei 11/1994 d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el fet que els gossos passegen i facen les seues necessitats en aqueixa àrea pertorba l’activitat natural de les espècies de flora i fauna pròpia de l’hàbitat;el segon, perquè la platja no està catalogada dins del Cens de Zones de Bany de la Comunitat Valenciana i per això no es realitzen les anàlisis necessàries per al control de la qualitat de les aigües, posant en perill la salut dels banyistes que, efectivament, gaudeixen de la platja amb les seues mascotes. A més, afig que el seu emplaçament queda bastant allunyat del nucli més poblat, la qual cosa dificulta que moltes persones es decidisquen a fer ús d’aquesta. Per aquests motius, la portaveu municipal, va sol·licitar que l’Ajuntament canvie la ubicació de la platja canina, així com que el dot d’una bona cartelleria que consciencie als usuaris i usuàries de la importància d’un ús adequat de la platja; de dispensadors de bosses compostables i de papereres.

D’altra banda, en matèria d’Igualtat, atés que el Ple se celebrava el mateix Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, Sorlí també va sol·licitar al Consistori que assumisca mesures concretes i amb dotació pressupostària per a l’efectiva erradicació d’aquesta violència tan nociva per a la societat. Va proposar que, a més d’actes simbòlics (com adherir-se al Pacte Valencià contra la violència de Gènere i Masclista, en marxa des de 2017; o com secundar, dins de la normativa COVID, les mobilitzacions convocades pel Moviment Feminista del 25N), duga a terme una anàlisi en profunditat de la realitat local, un pla de formació per al funcionariat i altre personal municipal i, sobretot, que desenvolupe estratègies transversals que realment incidisquen en un canvi social i, per descomptat, tot això amb partides pressupostàries adequades. “les activitats de visibilització i conscienciació són necessàries i ajuden a donar a conéixer l’existència del problema, però no són la solució”, afirma l’edil.

Finalment, Sorlí va sol·licitar a l’Ajuntament que inste tant al Consell valencià com al Govern d’Espanya a agilitar els tràmits per a la sol·licitud, tramitació i concessió de les beques per a cursar en la Universitat, ja que els retards en tot aquest procés són excessius, i amb l’actual crisi econòmica hi ha famílies que poden veure’s afectades per no poder avançar els diners de taxes i matrícula.

Així doncs, veiem que Maria Sorlí, com a única regidora del seu partit, no deixa de treballar aportant les seues iniciatives.

CASTELLANO

El grupo municipal Compromís per Alcalà i Alcossebre presentó al Pleno del Ayuntamiento, del pasado miércoles 25, mociones sobre medio ambiente, educación e igualdad, tres de los ejes de su programa. 

Alcalà de Xivert, 26 de noviembre 2020

Maria Sorlí, representante del grupo Compromís per Alcalà i Alcossebre, solicitó cambiar la actual ubicación de la playa canina; un compromiso firme por parte del Ayuntamiento en cuanto a violencia contra las mujeres; y la reducción de trabas administrativas, por parte del Consell y del Ministerio, para la tramitación de becas universitarias. Tres mociones que finalmente se aprobaron por unanimidad y que el grupo municipal considera importantes dado que podrían mejorar la vida de vecinos y vecinas.

Por una parte, y a pesar de que la Concejala piense que el hecho de tener una playa canina en el municipio es algo positivo (de hecho, fué Compromís quien propuso la creación de dicha playa), con el paso de los años, se han dado cuenta de que su ubicación no es la ideal, por dos motivos: el primero, porque la zona está catalogada, desde el año 2002, como Zona Húmeda Protegida, en el marco de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, y el hecho de que los perros paseen y hagan sus necesidades en esa área perturba la actividad natural de las especies de flora y fauna propia del hábitat; el segundo, porque la playa no está catalogada dentro del Censo de Zonas de Baño de la Comunidad Valenciana y por ello no se realizan los análisis necesarios para el control de la calidad de las aguas, poniendo en peligro la salud de los bañistas que, efectivamente, disfrutan de la playa con sus mascotas. Además, añade que su emplazamiento queda bastante alejado del núcleo más poblado, lo que dificulta que muchas personas se decidan a hacer uso de la misma. Por estos motivos, la portavoz municipal, solicitó que el Ayuntamiento cambie la ubicación de la playa canina, así como que la dote de una buena cartelería que conciencie a los usuarios y usuarias de la importancia de un uso adecuado de la playa; de dispensadores de bolsas compostables y de papeleras.

Por otro lado, en materia de Igualdad, dado que el Pleno se celebraba el mismo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sorlí también solicitó al Consistorio que asuma medidas concretas y con dotación presupuestaria para la efectiva erradicación de esta violencia tan dañina para la sociedad. Propuso que, además de actos simbólicos (como adherirse al Pacto Valenciano contra la violencia de Género y Machista, en marcha desde 2017; o como apoyar, dentro de la normativa COVID, las movilizaciones convocadas por el Movimiento Feminista del 25N), lleve a cabo un análisis en profundidad de la realidad local, un plan de formación para el funcionariado y demás personal municipal y, sobre todo, que desarrolle estrategias transversales que realmente incidan en un cambio social y, por supuesto, todo ello con partidas presupuestarias adecuadas. “las actividades de visibilización y concienciación son necesarias y ayudan a dar a conocer la existencia del problema, pero no son la solución”, afirma la edil.

Por último, Sorlí solicitó al Ayuntamiento que inste tanto al Consell valenciano como al Gobierno de España a agilizar los trámites para la solicitud, tramitación y concesión de las becas para cursar en la Universidad, ya que los retrasos en todo este proceso son excesivos, y con la actual crisis económica hay familias que pueden verse afectadas por no poder adelantar el dinero de tasas y matrícula.

Así pues, vemos que Maria Sorlí, como única concejala de su partido, no deja de trabajar aportando sus iniciativas.

ENGLISH

The municipal group Compromís per Alcalà i Alcossebre presented motions on the environment, education and equality, three of the axes of its programme, to the plenary session of the Town Hall last Wednesday 25th

Alcalà de Xivert, 26th November 2020

Maria Sorlí, representative of the group Compromís per Alcalà i Alcossebre, requested a change in the current location of the dog beach; a firm commitment from the Town Hall regarding violence against women; and the reduction of administrative obstacles, from the Council and the Ministry, for the processing of university grants. Three motions that were finally approved unanimously and that the municipal group considers important since they could improve the life of the residents.

On the one hand, and despite the fact that the Councillor thinks that having a canine beach in the municipality is something positive (in fact, it was Compromís who proposed the creation of such a beach), over the years, they have realised that its location is not ideal, for two reasons: Firstly, because the area has been catalogued, since 2002, as a Protected Wetland Area, within the framework of Law 11/1994 on Protected Natural Areas of the Valencian Community, and the fact that dogs walk and relieve themselves in that area disturbs the natural activity of the species of flora and fauna that are typical of the habitat; the second, because the beach is not catalogued in the Census of Bathing Areas of the Valencian Community and for this reason the necessary analyses are not carried out to control the quality of the water, endangering the health of the bathers who, in fact, enjoy the beach with their pets. It also adds that its location is quite far from the most populated area, which makes it difficult for many people to decide to use it. For these reasons, the municipal spokesperson requested that the Town Hall change the location of the beach for dogs, as well as providing it with good signs to make users aware of the importance of proper use of the beach; of dispensers of compostable bags and litter bins.

On the other hand, with regard to equality, given that the plenary session was held on the same International Day for the Elimination of Violence against Women, Sorlí also asked the Council to take specific measures with a budget allocation for the effective eradication of this violence which is so harmful to society. He proposed that, as well as symbolic acts (such as joining the Valencian Pact against Gender and Male Violence, in force since 2017; or how to support, within the COVID regulations, the mobilisations called by the Feminist Movement of the 25thN), it should carry out an in-depth analysis of the local reality, a training plan for civil servants and other municipal staff and, above all, that it should develop transversal strategies that really affect social change and, of course, all of this with adequate budgetary allocations. “Visibility and awareness raising activities are necessary and help to publicise the existence of the problem, but they are not the solution”, says the mayor.

Finally, Sorlí asked the Town Hall to urge both the Valencian Council and the Spanish Government to speed up the procedures for applying for, processing and awarding grants to study at the University, as the delays in this whole process are excessive, and with the current economic crisis there are families who may be affected by not being able to advance the money for fees and registration.

Therefore, we see that Maria Sorlí, as the only councillor from her party, does not stop working by contributing her initiatives.