Compromís aposta per la gestió cultural com a mesura contra el despoblament que pateix Alacalà-Alcossebre

CASTELLANOENGLISH

El grup municipal Compromís per Alcalà i Alcossebre registra la seua visió sobre el futur Consell Municipal de Cultura de la localitat, òrgan que permetrà la participació d’associacions i professionals culturals en la programació cultural.

Alcalà de Xivert, 20 de desembre 2020

Maria Sorlí, representant del grup Compromís per Alcalà i Alcossebre ha registrat amb data 19 de decembre, la seua visió sobre aquest nou òrgan de participació ciutadana que, a petició de Compromís, va ser aprovat pel Ple Municipal el passat 30 de setembre. Cultura, Patrimoni, Identitat i Desenvolupament Local, són conceptes que, segons la responsable de Cultura d’aquest grup municipal, Ana M. Martín, hauran de prevaldre en qualsevol acció que es puga dur a terme des del Consell Municipal de Cultura.

El CMC és un òrgan de participació ciutadana, normalment format per representants polítics però sobre tot, per representants de les associacions culturals del municipi i professionals de la cultura. En paraules de la mateixa Martín “hauria de ser un òrgan que no depenguera del govern de torn i que garantira una programació cultural estable i sostenible de la qual es beneficiaren directament veïns i veïnes, de totes les edats, nacionalitats i condicions socials. En definitiva, un garant d’una política cultural definida des del programa electoral”. Així mateix, ens comunica que aquesta política cultural hauria d’estar basada en l’Agenda 21 de la Cultura, signada pels Governs i Ciutats Locals ja en 2004, i acollir-se al document ‘Cultura 21: Accions’ signat per aquest mateix organisme al març del 2015. I diu “Això, no és més que analitzar on estem a nivell cultural, pensar on volem estar d’ací a uns anys i definir com arribar des d’on estem, fins on volem arribar. Pensem que el CMC ha d’exigir que la Regidoria de Cultura treballe sobre la base de la Planificació Estratègica.”

La portaveu del grup municipal, Sorlí, va presentar a l’abril d’aquest mateix any una Moció per a la Reconstrucció Econòmica i contra la Despoblació en la qual s’instava a l’Ajuntament a crear un Pla d’Urgència. En el punt número 5 d’aquest Pla, es proposava la creació d’una agenda cultural i educativa prou atractiva oferint un oci de qualitat que anime als joves a quedar-se en el municipi. Aquesta moció del grup Compromís, es va traduir en una declaració institucional de data 20 de maig de 2020, és a dir, en un document signat per tots els grups polítics, confirmant el seu acord. Així doncs, l’edil va continuar presentant una altra moció en la qual es proposava la creació del Consell Municipal de Cultura com a òrgan participatiu impulsor d’un Pla d’Acció Cultural en el municipi d’Alcalá de Xivert-Alcossebre. Com ja hem dit, aquesta moció va ser aprovada pel Ple, el passat 30 de setembre i com a declaració institucional. Seguint amb la labor, i encara sabent que és l’equip de govern qui té les competències per a posar en marxa el ja aprovat CMC, el grup municipal liderat per Sorlí, ha presentat per registre d’entrada, amb data 19 de decembre, una proposta sobre la seua visió del que hauria de consistir el treball d’aquest Consell. En el document registrat especifica que el CMC ha d’exigir a l’Ajuntament una política cultural ben definida que secunde i potencie el SISTEMA CULTURA LOCAL i, a continuació, exposa en què hauria de consistir aquesta política, amb uns objectius generals i algunes estratègies bàsiques. D’aquesta manera, Compromís aporta idees que ja plantejava en el seu programa electoral.

Els objectius generals que planteja són cinc: treballar sobre la base d’una planificació estratègica (anàlisi, implementació i avaluació); implicar a tots els agents culturals i socials en la programació; potenciar les activitats de les associacions i introduir programació professional regular; apostar pel turisme creatiu i cultural; i finalment, la digitalització dels processos com a garant de la sostenibilitat.

Tot això amb la finalitat de donar-li la rellevància que es mereix a tot el patrimoni històric, arqueològic, arquitectònic, natural i subaqüàtic que posseeix el municipi; tant material com immaterial. Per això, com a primera estratègia proposen elaborar un cens propi (completant l’existent) que ajude a classificar, descriure i divulgar aquest patrimoni. A partir d’ací, seria més fàcil plantejar accions concretes, basant-se en les necessitats reals de cada bé cultural inventariat. L’agenda cultural oficial, personal que faça costat a les associacions, un pla de márquetin cultural, juntament amb altres mesures a posar en marxa, són les que proposen en el document presentat el passat dimecres 19, per Registre d’Entrada, per María Sorlí.

CASTELLANO

Compromís apuesta por la gestión cultural como medida contra el despoblamiento que sufre Alacalà-Alcossebre

El grupo municipal Compromísper Alcalà i Alcossebre registra su visión sobre el futuro Consejo Municipal de Cultura de la localidad, órgano que permitirá la participación de asociaciones y profesionales culturales en la programación cultural.

Alcalà de Xivert, 20 de diciembre 2020

Maria Sorlí, representante del grupo Compromís per Alcalà i Alcossebre ha registrado con fecha 19 de diciembre de 2020, su visión sobre este nuevo órgano de participación ciudadana que, a petición de Compromís, fue aprobado por el Pleno Municipal el pasado 30 de septiembre. Cultura, Patrimonio, Identidad y Desarrollo Local, son conceptos que, según la responsable de Cultura de este grupo municipal, Ana M. Martín, deberán primar en cualquier acción que se pueda llevar a cabo desde el Consejo Municipal de Cultura.

El CMC es un órgano de participación ciudadana, normalmente formado por representantes políticos y sobre todo, por representantes de las asociaciones culturales del municipio y profesionales de la cultura. En palabras de la propia Martín “debería ser un órgano que no dependiera del gobierno de turno y que garantizase una programación cultural estable y sostenible de la que se beneficiasen directamente vecinos y vecinas, de todas las edades, nacionalidades y condiciones sociales. En definitiva, un garante de una política cultural definida desde el programa electoral”. Asimismo, nos comunica que dicha política cultural debería estar basada en la Agenda 21 de la Cultura, firmada por los Gobiernos y Ciudades Locales ya en 2004, y acogerse al documento ‘Cultura 21: Acciones’ firmado por este mismo organismo en marzo del 2015. Y dice “Esto, no es más que analizar dónde estamos a nivel cultural, pensar dónde queremos estar dentro de unos años y definir cómo llegar desde donde estamos, hasta donde queremos llegar. Pensamos que el CMC debe exigir que la Concejalía de Cultura trabaje en base a la Planificación Estratégica.”

La portavoz del grupo municipal, Sorlí, presentó en abril de este mismo año una Moción para la Reconstrucción Económica y contra la Despoblación en la que se instaba al Ayuntamiento a crear un Plan de Urgencia. En el punto número 5 de dicho Plan, se proponía la creación de una agenda cultural y educativa lo suficientemente atractiva ofertando un ocio de calidad que anime a los jóvenes a quedarse en el municipio. Esta moción del grupo Compromís, se tradujo en una declaración institucional de fecha 20 de mayo de 2020, es decir, en un documento firmado por todos los grupos políticos, confirmando su acuerdo. Así pues, la edil siguió presentando otra moción en la que se proponía la creación del Consejo Municipal de Cultura como órgano participativo impulsor de un Plan de Acción Cultural en el municipio de Alcalá de Xivert-Alcossebre. Como ya hemos dicho, esta moción fue aprobada por el Pleno y como declaración institucional, el pasado 30 de septiembre. Siguiendo con la labor, y aún a sabiendas de que es el equipo de gobierno quien tiene las competencias para poner en marcha el ya aprobado CMC, el grupo municipal liderado por Sorlí, ha presentado por registro de entrada, con fecha 16 de diciembre, una propuesta sobre su visión de lo que debería consistir el trabajo de dicho Consejo. En el documento registrado especifica que el CMC debe exigir al Ayuntamiento una política cultural bien definida que apoye y potencie el SISTEMA CULTURA LOCAL y, a continuación, expone en qué debería consistir dicha política, con unos objetivos generales y algunas estrategias básicas. De este modo, Compromís aporta ideas que ya planteaba en su programa electoral.

Los objetivos generales que plantea son cinco: trabajar en base a una planificación estratégica (análisis, implementación y evaluación); implicar a todos los agentes culturales y sociales en la programación; potenciar las actividades de las asociaciones e introducir programación profesional regular; apostar por el turismo creativo y cultural; y por último, la digitalización de los procesos como garante de la sostenibilidad. Todo esto con el fin de darle la relevancia que se merece a todo el patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, natural y subacuático que posee el municipio; tanto material como inmaterial. Por ello, como primera estrategia proponen elaborar un censo propio (completando el existente) que ayude a clasificar, describir y divulgar dicho patrimonio. A partir de aquí, sería más fácil plantear acciones concretas, basándose en las necesidades reales de cada bien cultural inventariado. La agenda cultural oficial, personal que apoye a las asociaciones, un plan de márquetin cultural, junto con otras medidas a poner en marcha, son las que proponen en el documento presentado el pasado miércoles 19, por Registro de Entrada, por María Sorlí.

ENGLISH

Compromís bets for cultural management as a measure against the depopulation suffered by Alacalà-Alcossebre

The municipal group Compromís per Alcalà i Alcossebre registers its vision on the future Municipal Council of Culture of the town, a body that will allow the participation of associations and cultural professionals in the cultural programming

Alcalà de Xivert, 20 December 2020

Maria Sorlí, representative of the group Compromís per Alcalà i Alcossebre has recorded on December the 19th, her vision on this new body of citizen participation that, at the request of Compromís, was approved by the Municipal Plenary on 30 September. Culture, Heritage, Identity and Local Development are concepts that, according to the head of Culture of this municipal group, Ana M. Martín, should prevail in any action that can be carried out from the Municipal Council of Culture.

The MCC is a body for citizen participation, normally made up of political representatives and also representatives of the municipality’s cultural associations and cultural professionals. In the words of Martín herself, “it should be a body that does not depend on the government in power and which guarantees stable and sustainable cultural programming from which neighbours of all ages, nationalities and social conditions benefit directly. In short, a guarantor of a cultural policy defined from the electoral programme”. It also informs us that this cultural policy should be based on the Agenda 21 for Culture, signed by the local governments and cities in 2004, and be based on the document ‘Culture 21: Actions’ signed by this same body in March 2015. And he says “This is nothing more than analysing where we are on a cultural level, thinking about where we want to be in a few years’ time and defining how to get from where we are to where we want to be. We think that the MCC should demand that the Department of Culture works on the basis of Strategic Planning”.

The spokesperson for the municipal group, Sorlí, presented a Motion for Economic Reconstruction and against Depopulation in April of this year, urging the Town Hall to create an Emergency Plan. In point number 5 of this Plan, it was proposed to create a cultural and educational agenda that was sufficiently attractive by offering quality leisure activities that would encourage young people to stay in the municipality. This motion by the Compromís group was translated into an institutional declaration dated 20 May 2020, i.e. a document signed by all the political groups, confirming their agreement. Thus, the councillor continued to present another motion proposing the creation of the Municipal Council of Culture as a participatory body promoting a Cultural Action Plan in the municipality of Alcalá de Xivert-Alcossebre. As we have already said, this motion was approved by the Plenary on 30th September and as Institutional Declaration. Continuing with the work, and even knowing that it is the government team who has the power to implement the already approved MCC, the municipal group led by Sorlí, has submitted by registration, dated Dec 16th, a proposal on its vision of what the work of this Council should consist of. In the registered document, it specifies that the MCC must demand a well-defined cultural policy from the Town Council that supports and strengthens the LOCAL CULTURE SYSTEM, and then sets out what this policy should consist of, with some general objectives and some basic strategies. In this way, Compromís contributes ideas that it already put forward in its election programme.

The general objectives it sets out are five: to work on the basis of strategic planning (analysis, implementation and evaluation); to involve all cultural and social agents in the programming; to strengthen the activities of the associations and to introduce regular professional programming; to commit to creative and cultural tourism; and finally, to digitize the processes as a guarantee of sustainability.
All this with the aim of giving the relevance it deserves to all the historical, archaeological, architectural, natural and underwater heritage that the municipality has; both tangible and intangible. Therefore, as a first strategy they propose to elaborate their own census (completing the existing one) that will help to classify, describe and divulge this heritage. From this point on, it would be easier to propose concrete actions, based on the real needs of each cultural asset inventoried. The official cultural agenda, personnel to support the associations, a cultural marketing plan, together with other measures to be implemented, are those proposed in the document presented last Wednesday the 19th by Entry Registry, by María Sorlí.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)