CASTELLANOENGLISH

PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2022

Pensem el municipi en clau mediambiental

1- Incloure en el contracte amb l’empresa concessionària pel tractament de les escombraries per tal que incloga les dos figures de l’educador o educadora mediambiental (que el Decret 55/2019, de 5 d’abril pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat, ens obliga a tindre) i destinar aquestes persones, entre altres coses, a dotar de contingut (amb tallers, xerrades i activitats diverses) els parcs infantils municipals.

2- Recuperar la recollida de brossa porta a porta, a Alcalà, i també a Alcossebre amb inscripció prèvia, establint una periodicitat per a la recollida de cada tipus de residu, per tal de fer una recollida selectiva, evitant d’aquesta manera que es deposite brossa als contenidors fora de l’horari, i facilitant i afavorint la separació de residus. Aquesta mesura ha augmentat considerablement la quantitat de deixalles reciclades en els municipis que la porten a terme, reduïnt, per tant, la quantitat d’escombraries que acaben soterrades.

3- Suport a la transformació de l’agricultura i ramaderia a mètodes ‘sostenibles’ (programes de promoció, formació i comercialització)

4- Redactar un Pla Estratègic que vertebre totes les accions d’eficiència energètica que han de desenvolupar-se dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. Prioritzariem acciones com:
a. treballar la sostenibilitat de les tots els edificis públics
b. continuar el treball iniciat amb la CEL d’Alcalà
c. constituir la de Alcossebre
d. continuar amb el renovament progressiu de la flota de vehícles de la Policia Local, adquirint més
vehicles híbrids, o híbrids endollables, reduïnt així l’emissió de CO2 a la nostra població
e. proposem instal·lar plaques solars en els sostres dels CEIPs
f. reduir la despesa en il·luminació nocturna a la meitat i la contaminació lumínica consegüent.
Il·luminar només l’imprescindible i de forma molt local

5- Planificar la revisió del PGOU, aprovada al Ple de novembre del 2021, establint quines zones del nostre territori seríen aptes per instaurar parcs energètics, tenint en compte la protecció d’aquelles que tenen valor paisatgístic, ambiental, respecte a la flora i la fauna, agrícola, etc., i estipulant una extensió màxima de terreny total a utilitzar per a aquest fi en el nostre terme municipal.

6- Disenyar un Pla que establisca les fases per a la construcció d’una vertadera xarxa de carrils bici. Una xarxa que possibilite realment desplaçar- te amb bicicleta en el dia a dia, amb continuïtat i separadament dels vehícles, i amb prioritat als eixos Alcalà – Alcossebre i Les Fonts – Alcossebre – Capicorb. Aquests carrils necessitaran barreres físiques de separació. En els casos en que no siga possible, es realitzaran ciclo-carrers, on la prioritat de les bicicletes s’ha de remarcar, i les bicicletes han de poder utilitzar tota l’amplada de la via. A més, aquesta xarxa de carrils bici ha d’anar acompanyada de punts d’parcaments per a bicicletes, així com punts de recàrrega elèctrica.

7- Reformular el contracte per al manteniment de camins rurals, eliminant totalment l’ús d’herbicides, que afecten a tota la flora i al terreny, podent passar a l’aqüífer, i establint un programa periòdic de desbrossament.

8- Renegociar el contracte del transport públic entre els diferents nuclis de la  població, per tal que puguen complir amb horaris que siguen realment aprofitables per  aquelles persones que resideixen en ells, més enllà de la creació d’un horari nou a  l’estiu, adaptant-se als horaris laborals més freqüents i als horaris dels ensenyaments  no obligatoris que es poden cursar a la població (Sobre tot, a l’IES, al centre d’EPA i a  l’extensió del CdT), així com als horaris dels trens a la nostra població. Aquesta mesura millorarà l’habitabilitat dels nostres nuclis, al temps que millora la mobilitat i contribueix a reduir l’emissió de CO2.

9- Augmentar la periodicitat de la neteja en totes les zones enjardinades i en els vorals dels camins, posant l’accent en els baixos dels matolls. Posar especial atenció als camins de la urbanització Les Fonts i tindre en compte la brutícia acumulada en la zona enjardinada de la platja de les Fonts

10- Millorar la platja canina. Se situe on se situe, la platja canina ha d’estar ben dotada: dissenyada per als seus usuaris: gossos i acompanyants; amb abeuradors, dispensadors de bosses i papereres, senyalística quant als seus límits i normes d’ús. Altres millores a considerar series: pipican a prop, font d’aigua per a persones i gossos, dutxa per a gossos, neteja diària a primera hora.

11- Augmentar la partida per a cura i control d’animals del carrer fins a una quantitat que permeten aconseguir els objectius compromesos per conveni amb les associacions, assumint el cost del personal necessari per a una correcte control de les colònies felines

12- Planificar la restricció de la circulació per la costa, és a dir, que siga només per a vianants, bicicletes, residents i transport col·lectiu

Pensem el municipi en clau cultural

13- Crear el Consell Municipal de Cultura (CMC) i redactar el Pla Municipal d’Acció Cultural aprovats en el Ple de setembre del 2020.

14- Digitalització de l’agenda d’activitats municipals

15- Digitalització de l’agenda d’activitats de les associacions

16- Digitalització dels recursos turístic-culturals per a la seua millor difusió, facilitant la labor de les informadores turístiques i culturals.

17- Contractació d’una persona de perfil Tècnic de Cultura

18- Programació d’activitat artística professional per a la celebració de festes i dies commemoratius

19- Ampliació de pressupost per a donar suport a la labor de gestió de les nostres associacions

20- Redacción d’un Pla de Marketing Cultural

21- Redacció d’un Pla de Marketing per a tota la activitat arqueològica i etnològica del municipi

Pensem el municipi en clau d’igualtat

22- Executar el PMUS, prioritzant:

a. l’accessibilitat dels carrers per a persones amb diversitat funcional. En aquest sentit, proposem la redacció d’un Pla Plurianual d’Accessibilitat Universal amb una primera partida a l’any 2023 que permeta la mobilitat i l’accés als diferents serveis de persones amb diferents tipus de diversitat funcional, i que done sentit i continuïtat a les accions que ja s’están portant a terme.
b. la conversió en zona peatonals dels carrers (tal com ho contempla aquest Pla);
c. la creació d’eixos ciclistes que permeten la mobilitat urbana i interurbana amb bicicleta tant a veïns en el seu dia a dia, com a turistes i veïns de segona residència.

23- Convertir la platja de les Fonts en platja accessible.

24- Netejar l’arena de les nostres platges amb maquinària adequada, és a dir, capaç de depurar l’arena emportant-se microplàstics, burilles i tot tipus de residu sòlid que puga contaminar la mar.

Pensem el municipi en clau infantil i juvenil:

25- Transformar els parcs infantils ja existents en el municipi a través d’un pla que permeta analitzar necessitats i establir criteris pel disseny de cadascun d’ells. Aquest pla hauria de tindre en compte l’opinió de la comunitat educativa del municipi, així com un manteniment continuat (neteja, jardí i possibles trencaments i desperfectes). Tractar que aquests parcs es complementen entre sí; dotar-los de millor mobiliari i dissenyats amb criteris inclusius i més naturals.

26- Els parcs han de pensar-se per a ser utilitzats per persones de totes les edats (xiquets, xiquetes i acompanyants), així com els adolescents que puguen usar-ho en horaris diferents.

27- Crear un gran parc infantil en la zona d’Alcossebre que puga acollir la gran afluència de xiquets i xiquetes que ens visiten en temporada alta.

28- Incloure en tots els parcs i patis de col.legi ombres naturals amb arbres de fulla caduca.

29- Ampliar el servei d’escola d’estiu fins a l’inici del nou curs incloent servei de menjador, almenys a Alcossebre.

30- Crear un servei d’animació infantil municipal a les platges que complemente l’escola d’estiu.

31- Ampliar les activitats del Casal Jove a l’estiu per que puguen desenvolpar-se fins a final d’agost

32- Adequar les zones d’accés exteriors als centres educatius amb ombres naturals i bancs per als moments d’espera de les famílies, així com protecció per als dies de pluges

33- Ensostrar la zona interior de l’accés al pati d’infantil i de primària del CEIP La Mola per a evitar que es banyen els dies de pluja abans d’arribar a l’aula.

34- Aprofitar la zona formigonada de la platja de les Fonts com a zona esportiva municipal: endreçar-la i aprofitar-la per a activitats municipals i per als nostres joves

35- Millorar el funcionament de les fonts dels CEIPs i ficar filtres per osmosi

Pensem en clau de transparència

36- Preveure recursos per a la labor de l’oposició com un despatx, ordinador, espai de comunicació municipal, etc

37- Redactar un Pla de Comunicació professional contractant una empresa externa

Pensem el municipi en clau econòmica i social

38- Elaborar un Pla Estratègic per tal de posar en funcionament el Polígon Industrial “Lo Campaner”, que incloga una relació dels tipus d’empreses que volem atraure, què és el que dites empreses poden necessitar, què els podem oferir, en quins fòrums podem donar a conèixer el nostre polígon, etc., i posar-lo en marxa, sempre tenint en compte, aprofitant que partim gairebè de 0, fomentar un desenvolupament sostenible d’aquest.

39- Ficar fonts d’aigua potable amb filtres d’osmosi per tot el municipi

40- Planificar les partides necessàries per tal de portar a terme el Pla Reviu, per tal de revertir la situació de despoblament que sofreix el nucli d’Alcalà.

CASTELLANO

PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2022

Pensamos el municipio en clave medioambiental:

1- Incluir en el contrato con la empresa concesionaria para el tratamiento las basuras para que incluya las dos figuras de educador o educadora medioambiental (que el Decreto 55/2019, de 5 de abril por el cual se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunidad, nos obliga a tener) y destinar estas personas, entre otras cosas, a dotar de contenido (con talleres, charlas y actividades diversas) los parques infantiles municipales.

2- Recuperar la recogida de basura puerta a puerta, en Alcalà, y también a Alcossebre con inscripción previa, estableciendo una periodicidad para la recogida de cada tipo de residuo, para hacer una recogida selectiva, evitando de este modo que se deposite basura a los contenedores fuera del horario, y facilitando y favoreciendo la separación de residuos. Esta medida ha aumentado considerablemente la cantidad de desechos reciclados en los municipios que la llevan a cabo, reduciendo, por lo tanto, la cantidad de basura que acaban sepultadas.

3- Apoyo a la transformación de la agricultura y ganadería a métodos ‘sostenibles’ (programas de promoción, formación y comercialización)

4- Redactar un Plan Estratégico que vertebre todas las acciones de eficiencia energética que tienen que desarrollarse dentro del Pla de Sostenibilidad Turística en Destino. Priorizaríamos acciones como:

a. trabajar la sostenibilidad de todos los edificios públicos;
b. continuar el trabajo iniciado con la CEL de Alcalà,
c. constituir la de Alcossebre;
d. continuar con la renovación progresiva de la flota de vehículos de la Policía Local, adquiriendo más vehículos híbridos, o híbridos enchufables, reduciendo así la emisión de CO₂ en nuestra población.
e. proponemos instalar placas solares en los techos de los CEIPs.
f. reducir el gasto en iluminación nocturna a la mitad y la contaminación lumínica consiguiente. Iluminar sólo lo imprescindible y de forma muy local

5- Planificar la revisión del PGOU, aprobada al Pleno de noviembre del 2021, estableciendo qué zonas de nuestro territorio serían aptas para instaurar parques energéticos, teniendo en cuenta la protección de aquéllas que tienen valor paisajístico, ambiental, respecto a la flora y la fauna, agrícola, etc., y estipulando una extensión máxima de terreno total a utilizar para este fin en nuestro término municipal.

6- Disenyar un Plan que establezca las fases para la construcción de una verdadera red de carril bici. Una red que posibilite realmente desplazarte en bicicleta en el día a día, con continuidad y separadamente de los vehículos, y con prioridad a los ejes Alcalà–Alcossebre y Las Fuentes – Alcossebre – Capicorb. Estos carriles necesitarán barreras físicas de separación. En los casos en que no sea posible, se realizarán ciclo-calles, donde la prioridad de las bicicletas se tiene que remarcar, y las bicicletas tienen que poder utilizar toda la anchura de la vía. Además, esta red de carriles bici tiene que ir acompañada de puntos de aparcamientos para bicicletas, así como puntos de recarga eléctrica.

7- Reformular el contrato para el mantenimiento de caminos rurales, eliminando totalmente el uso de herbicidas, que afectan a toda la flora y al terreno, pudiendo pasar al acuífero, y estableciendo un programa periódico de desbroce.

8- Renegociar el contrato del transporte público entre los diferentes núcleos de la población, para que puedan cumplir con horarios que sean realmente aprovechables por aquellas personas que residen en ellos, más allá de la creación de un horario nuevo en verano, adaptándose a los horarios laborales más frecuentes y a los horarios de las enseñanzas no obligatorias que se pueden cursar en la población (sobre todo en la IES, en el centro de EPA y a la extensión del CdT), así como a los horarios de los trenes en nuestra población. Esta medida mejorará la habitabilidad de nuestros núcleos, al tiempo que mejora la movilidad y contribuye a reducir la emisión de CO₂.

9- Aumentar la periodicidad de la limpieza en todas las zonas ajardinadas y en los arcenes de los caminos, haciendo hincapié en los bajos de los matorrales. Poner especial atención a los caminos de la urbanización Las Fuentes y tener en cuenta la suciedad acumulada en la zona ajardinada de la playa de las Fuentes

10- Mejorar la playa canina. Se sitúe donde se sitúe, la playa canina tiene que estar bien dotada y diseñada para sus usuarios: perros y acompañantes; con bebederos, dispensadores de bolsas y papeleras, señalética en cuanto a sus límites y normas de uso. Otras mejoras a considerar serías: pipican cerca, fuente de agua para personas y perros, ducha para perros, limpieza diaria a primera hora.

11- Aumentar la partida para cuidado y control de animales callejeros hasta una cantidad que permita conseguir los objetivos comprometidos por convenio con las asociaciones, asumiendo el coste del personal necesario para una correcto control de las colonias felinas

12- Planificar la restricción de la circulación por la costa, es decir, que sea sólo para peatones, bicicletas, residentes y transporte colectivo

Pensamos en clave cultural

13- Crear el Consejo Municipal de Cultura (CMC) y redactar el Plan Municipal de Acción Cultural aprobados en el Pleno de septiembre del 2020.

14- Digitalización de la agenda de actividades municipales

15- Digitalización de la agenda de actividades de las asociaciones

16- Digitalización de los recursos turístico-culturales para su mejor difusión, facilitando la labor de las informadoras turísticas y culturales.

17- Contratación de una persona de perfil Técnico de Cultura

18- Programación de actividad artística profesional para la celebración de fiestas y días conmemorativos

19- Ampliación de presupuesto para apoyar a la labor de gestión de nuestras asociaciones

20- Redacción de un Plan de Marketing Cultural

21- Redacción de un Plan de Marketing para toda la actividad arqueológica y etnológica del municipio

Pensamos en clave de igualdad

22- Ejecutar el PMUS, priorizando:

a. la accesibilidad de las calles para personas con diversidad funcional. En este sentido, proponemos la redacción de un Plan Plurianual de Accesibilidad Universal con una primera partida en 2023 que permita la movilidad y el acceso a los diferentes servicios de personas con diferentes tipos de diversidad funcional, y que dé sentido y continuidad a las acciones que ya se *están llevando a cabo.
b. la conversión en zona *peatonals de las calles (tal como lo contempla este Plan);
c. la creación de esos ciclistas que permiten la movilidad urbana e interurbana en bicicleta tanto a vecinos en su día a día, como turistas y vecinos de segunda residencia.

23- Convertir la playa de las Fuentes en playa accesible.

24- Limpiar la arena de nuestras playas con maquinaria adecuada, es decir, capaz de depurar la arena llevándose microplásticos, colillas y todo tipos de residuo sólido que pueda contaminar el mar.

Pensamos el municipio en clave infantil y juvenil:

25- Transformar los parques infantiles ya existentes en el municipio a través de un plan que permita analizar necesidades y establecer criterios por el diseño de cada uno de ellos. Este plan tendría que tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa del municipio, así como un mantenimiento continuado (limpieza, jardín y posibles roturas y desperfectos). Tratar que estos parques se complementen entre sí; dotarlos de mejor mobiliario y diseñados con criterios inclusivos y más naturales.

26- Los parques tienen que pensarse para ser utilizados por personas de todas las edades (niños, niñas y acompañantes), así como los adolescentes que puedan usarlo en horarios diferentes.

27- Crear un gran parque infantil en la zona de Alcossebre que pueda acoger la gran afluencia de niños y niñas que nos visitan en temporada alta.

28- Incluir en todos los parques y patios de colegio sombras naturales con árboles de hoja caduca.

29- Ampliar el servicio de escuela de verano hasta el inicio del nuevo curso incluyendo servicio de comedor, al menos en Alcossebre.

30- Crear un servicio de animación infantil municipal en las playas que complemente la escuela de verano.

31- Ampliar las actividades del Casal Joven en verano para que puedan desarrollarse hasta final de agosto

32- Adecuar las zonas de acceso exteriores en los centros educativos con sombras naturales y bancos para los momentos de espera de las familias, así como protección para los días de lluvias

33- Techar la zona interior del acceso al patio de infantil y de primaria del CEIP La Mola para evitar que se mojen los días de lluvia antes de llegar al aula.

34- Aprovechar la zona hormigonada de la playa de las Fuentes como zona deportiva municipal: asearla y aprovecharla para actividades municipales y para nuestros jóvenes

35- Mejorar el funcionamiento de las fuentes de los CEIPs y meter filtros por ósmosis

Pensamos en clave de transparencia

36- Prever recursos para la labor de la oposición como un despacho, ordenador, espacio de comunicación municipal, etc

37- Redactar un Plan de Comunicación profesional contratando una empresa externa

Pensamos el municipio en clave económica y social

38- Elaborar un Plan Estratégico para poner en funcionamiento el Polígono Industrial “Lo Campanar”, que incluya una relación de los tipos de empresas que queremos atraer, qué es el que dichos emprendidos pueden necesitar, qué los podemos ofrecer, en qué foros podemos dar a conocer nuestro polígono, etc., y ponerlo en marcha, siempre teniendo en cuenta, aprovechando que partimos casi de 0, fomentar un desarrollo sostenible de este.

39- Instalar fuentes de agua potable con filtros de ósmosis por todo el municipio

40- Planificar las partidas necesarias para llevar a cabo el Plan Reviu, para revertir la situación de despoblamiento que sufre el núcleo de Alcalà.

ENGLISH